EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2024, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-017
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Otizm spektrum bozukluğunda D vitamini düzeyleri
Tuğba Polat1, Zafer Yönden2, Yusuf Döğüş2, Perihan Çam Ray3, Hülya Binokay4, Çağlar Charles Daniel Jaicks3
1Samandağ Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Hatay, Türkiye
2Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, D vitamini, etyopatogenez, beyin matürasyonu, vitamin kullanımı
DOI: 10.56615/tkbd.2024.02
Özet
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) etyopatogenezi henüz net aydınlatılmamış ve sıklığı giderek artan bir hastalıktır. D vitamininin kemik metabolizmasına olan etkisinin dışında beyin matürasyonunda da önemli rol oynadığı gösterilmiştir. D vitamini ve onun metabolize edici enzimleri çeşitli serebral yapılarda eksprese edilir ve bunların eksikliği ile psikiyatrik hastalıkların gelişiminin bağlantılı olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada OSB’nin etyopatogenezinde önemli yeri olduğu düşünülen D vitamini düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran, DSM-5 tanı ve sınıflama sistemine göre otizm spektrum bozukluğu tanısı alan 2-8 yaş arasındaki 43 çocuk ve olgu grubu ile yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 43 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 2 grup ile yapılmıştır. Hasta ve kontrol grubunda 25 hidroksi vitamin D (25(OH)D) düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular: Vaka grubu 7 kız-36 erkek, kontrol grubu ise 12 kız-31 erkekten oluşmaktaydı. Vaka grubunun yaş ortalaması ay olarak 50,44±22,72 iken, kontrol grubunu yaş ortalaması 60,09±27,60 idi. Vitamin D düzeyleri vaka grubunda ortalama 23,64 ± 12,87 ng/mL, kontrol grubunda 18,23 ± 8,61 ng/mL olarak hesaplanmıştır. (p=0,039) Vitamin D düzeyleri 24-48 ay arasındaki vaka grubunda ortalama 26,12±13,30 ng/mL, kontrol grubunda 16,88±7,49 ng/mL olarak hesaplanmıştır.(p=0,006) Vitamin D düzeyleri 49-72 ay arasındaki vaka grubunda ortalama 22,54±11,98 ng/mL, kontrol grubunda 18,63±11,35 ng/mL olarak hesaplanmıştır.(p=0,423) Vitamin D düzeyleri 73 ay ve üzerindeki vaka grubunda ortalama 15,52±11,66 ng/mL, kontrol grubunda 20,01±7,59 ng/mL olarak hesaplanmıştır. (p=0,368) Vitamin D düzeyleri kızlar için vaka grubunda ortalama 27,91±16,22 ng/mL, kontrol grubunda 15,07±4,86 ng/mL olarak hesaplanmıştır.(p=0,041) Vitamin D düzeyleri erkekler için vaka grubunda ortalama 22,88±12,33 ng/mL, kontrol grubunda 19,13±9,28 ng/mL olarak hesaplanmıştır (p=0,175).

Sonuç: Çalışmamızda D vitamini düzeyleri vaka grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Çelişki gibi görünen bu durumun nedenini anlamak için değişik yaş gruplarına ayırarak detaylı analiz yapılmıştır. Özellikle tanının yeni koyulduğu zamanlar olan 24-48 aylık periyotta iki grup arasında anlamlı fark gözlenmiştir. Bu durumun OSB’nin standart tedavi protokolünde olmamasına rağmen ailelerin farklı tavsiyelerden dolayı bazı vitaminleri kullanımlarına bağlı olduğu düşünülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim