Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-053
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Covid-19 Hastalığında Laboratuvar Parametrelerinin Tanısal Değerinin ROC Eğrisi ile İncelenmesi
Mehmet Gürbilek1, Çiğdem Damla Deniz2, Mehmet Sinan İyisoy3, Gamze Demirel4, Nahide Baran5, Mehmet Özcan6
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye
2Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Üniversitesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik, Konya, Türkiye
5Cihanbeyli Devlet Hastanesi, Radyoloji, Konya, Türkiye
6Konya Meram Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: ROC eğrisi; Covid-19; Biyobelirteçler; Biyokimya; Teşhis
DOI: 10.56615/tkbd.2022.06
Özet
Amaç: Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Aralık 2019'da ortaya çıktığından beri pandemiye dönüşmüştür. Covid-19 enfeksiyonu; pulmoner inflamasyonu tetikleyebilir ve aynı zamanda akut akciğer hasarına neden olabilir. Şiddetli pnömoni görülen vakalarda uzun hastanede kalış süresi ve yüksek ölüm oranı tespit edilmiştir. Bu nedenle, vakaları hızlı ve erken tanı koyacak şekilde biyobelirteç varlığına ihtiyaç vardır. Çalışmamızda Covid-19 hastalarında kullanılan laboratuvar parametreleri ve radyolojik bulguları ROC eğrisi analizi ile değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Mayıs 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında hastanemizde Covid-19 tanısı alan erişkin hastalarda geriye dönük olarak planlandı. Hastaların rutin biyokimyasal ve hematolojik laboratuvar testlerinin sonuçları taranarak veriler elde edildi. Laboratuvar verileri ve radyolojik bulgular, alıcı çalışma karakteristiği ROC eğrisi ve Cox regresyon analizi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması 47,3 ± 17,65 (aralık: 19-78) yıl olan bin olgu (%54 erkek) incelendi. Covid-19 için RT-PCR sonucu tüm vakalarda pozitifti. İlerlemiş pulmoner tutulumu olan hastalarda üre (p < 0.0001), glomerüler filtrasyon hızı (p < 0.0001), laktat dehidrogenaz (LDH) (p < 0.0001), aspartat aminotransferaz (AST) (p < 0.0001), Nötrofil-Lenfosit Oranı (p < 0.0001), Trombosit-Lenfosit Oranı ve C-reaktif protein (CRP) (p < 0.0001) anlamlı olarak saptandı. Ayrıca ileri akciğer tutulumu olan hastalarda hemoglobin (Hb) (p < 0,0001), beyaz küre sayısı (WBC) (p < 0,0001), serum albümin (Alb) düzeyi (p < 0,0001) ve lenfosit sayısı (p < 0,0001) diğerlerine kıyasla daha düşüktü. WBC ve CRP çok değişkenli modelde anlamlı bulundu, sırasıyla p = 0,002 ve p < 0,0001. Alb (AUC = 0.77), D-dimer (AUC = 0.68), LDH (AUC = 0.69) ve CRP (AUC = 0.77) Covid-19 için ileri akciğer tutulumu olan vakaları tahmin etmede çok iyi bir doğruluğa sahipti.

Sonuç: Covid hastalarında tanıyı koyabilmek için; hastaları sınıflandırmak ve hastalığın ilerlemesini tespit edebilmek adına göstergelere ihtiyaç vardır. Bulgularımız, Covid-19 hastalarında akciğer tutulumunun şiddetini tahmin etmek için spesifik olarak Alb, D-dimer, LDH ve CRP düzeylerinin kullanılabileceğini göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim