Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-028
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
COVID-19 Pandemisinde Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi: Bir Anket Çalışması
Engin Işık, Sembol Yıldırmak, Murat Usta, Ömer Emecen
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D., Giresun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, uzmanlık eğitimi, tıbbi biyokimya
DOI: 10.56615/tkbd.2022.03
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde Tıbbi Biyokimya uzmanlık öğrencilerinin/ asistanlarının yaşadığı sorunları/kazanımları araştırarak çalışma koşullarının ve uzmanlık eğitimlerinin daha iyi şartlarda devamlılığını sağlayacak öneriler oluşturmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada hazırlanan anket 2021 yılı Nisan ayında Türkiye genelindeki Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumlularına e-mail ile gönderildi. Gönüllülük esasına göre katılım sağlanarak toplam 67 kullanılabilir anket elde edildi. Böylece toplam evrenin (n=113) %59,3’üne ulaşıldı.

Bulgular: Ankete katılanların %83,6’sı teorik eğitimlerde uzaktan eğitim yöntemlerini kullandıklarını, %60,4’ü uzaktan eğitimlerin verimli olduğunu ve %64,3’ü ise uzaktan eğitimlere devam edilmesi gerektiğini belirtti. Katılımcıların %71,6’sı başta COVID-19 polikliniği, acil servis ve COVID-19 servisi olmak üzere klinik hasta yönetimlerinde görevlendirildiklerini ve görevlendirilen asistanların %66,7’si ise işleyiş hakkında önceden eğitim verilmediğini bildirdi. Katılımcıların %65,7’si ve COVID-19 klinik hasta yönetiminde görevlendirilen asistanların %81,3’ü uzmanlık eğitimlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Hasta yönetiminde görevlendirilen asistanların %66,6’sı ise bu görevlendirmelerin kendi alanlarındaki motivasyon ve performanslarını azalttığını belirtti. Ankete katılan asistanların kıdem yıllarının artışına paralel olarak bilgi-tecrübe eksiklikleri hissetme yüzdelerinde de artış eğilimi vardı ve kıdem yılı dört yılın üstünde olan asistanlarda bu oran %60 idi.

Sonuç: Bu anket çalışmasının sonuçları COVID-19 pandemi sürecinde Tıbbi Biyokimya asistanlarının büyük bölümünün pandemi döneminde uzmanlık eğitimlerinin olumsuz etkilendiğini düşündüklerini ancak çevrimiçi uzaktan eğitimi ilgi çekici bulduklarını gösterdi. Asistanlara klinik hasta yönetimi görevlendirilme öncesinde eğitim verilmesinin uygun olacağı ve nöbet sayısı belirlenirken bu görevlendirmenin asistanların kendi branş eğitimini olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılmasının göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatine varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim