EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-138
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
COVID-19 Hastalarında İmmün Yanıtta Rol Alan Hücrelerin İmmün Fenotipik Özellikleri
Cemil Gülüm1, Şenay Balcı1, Mehmet Burak Yavuz Çimen1, Gönül Aslan2, Lülüfer Tamer1
1Mersin Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Mersin, Türkiye
Anahtar Kelimeler: OVID-19, Koronavirüs, SARS-CoV-2, İmmün Yanıt, Akım Sitometri, Lenfosit Alt Grupları
Özet
Amaç: Yaklaşık 70 yıldır varlığı bilinen koronavirüsler (CoV), 1930'larda hayvan patojenleri olarak kabul ediliyordu. 1960’lı yıllara gelindiğinde insan solunum yolu patojenleri olarak da tanımlandılar. O günden bugüne CoV kaynaklı Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve son olarak da Şiddetli Akut Solunum Sendromu Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılan salgın hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada SARS-CoV-2'ye karşı immün yanıtta rol alan konakçı hücrelerin fenotipik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, 18-71 yaş arası toplam 54 COVID-19 hastası dahil edilmiştir. T hücreleri, B hücreleri, Naturel Killer (NK) hücreleri, monositler ve monosit-trombosit agregasyonunun immünofenotip analizleri FACSCalibur (Becton Dickinson, San Jose, CA, ABD) cihazı kullanılarak akış sitometrisi yöntemi ile ölçülmüştür.

Bulgular: Hastaların % 25,9’unda lenfosit sayısında azalış görülürken, % 74,1’inde lenfosit sayısı normal aralıktaydı. CD3+ T-lenfosit oranı % 73,96 ±7,96, CD4+CD3+ T-Helper (Th) ekspresyonu % 45,06±10,22, CD8+CD3+ T-sitotoksik (Tc) ekspresyonu ise % 25,72±8,58 olarak saptandı. CD4/CD8 oranı ise 1,89±0,85 olarak hesaplandı. CD19+ B lenfosit oranı % 9,82±4,45, CD56+ ekspresyonu % 14,38±6,28 olarak tespit edildi. Lenfosit HLA-DR oranı % 16,41±7,50, monositlerdeki HLA-DR oranı ise % 92,31 (76,24-95,53) olarak bulundu. Monositlerdeki CD61 ekspresyonu %26±13,95 idi. Monositlerdeki CD61 ile HLA-DR arasında negatif bir korelasyon saptandı (r= -0,347).

Sonuç: COVID-19 hastalarının T, B, NK ve monosit hücrelerinin immün fenotip özelliklerine baktığımız düşünülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim