EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-106
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HbA1c diyabetik hastaların üriner sistem enfeksiyonlarının bir belirteci midir?
Işıl ÇAKIR
Kayseri Şehir Hastanesi Hastanesi, Biyokimya, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: HbA1c; tip 2 diyabetes mellitus; lökositüri
Özet
Amaç: Diyabetik hastalarda üriner sistem enfeksiyonlarının (ÜSE) sıklığı ve ciddiyeti artmaktadır. HbA1c retrospektif olarak glisemik kontrol hakkında önemli bilgi vermektedir. Bu çalışmada rutin idrar analizinde tesbit edilen mikroskobik lökosit varlığının kan glukoz, HbA1c, beyaz küre (WBC), ortalama platelet hacmi (MPV) ve nötrofil/lenfosit sayısı oranı (NLR) ile ilişkilerinin incelenmesi ve bu parametreler ile korelasyonlarının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Lökositüri görülen Tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) tanılı 138 hasta ve T2DM tanılı ancak lökositüri mevcut olmayan 72 hasta (kontrol grubu) çalışmaya dahil edildi. Hastaların eş zamanlı tam idrar tetkiki, tam kan sayımı parametreleri, açlık kan glukoz değerleri ve HbA1c düzeyleri kaydedildi.

Bulgular: Hasta grubunun ortalama WBC, lenfosit ve PLT değerleri kontrol grubu değerlerinden daha yüksek, MPV ise daha düşük idi. Hasta grubu NLR ortanca değeri kontrol grubu değerinden yüksekti. Hasta grubu açlık kan glukoz ve HbA1c ortalama değerleri kontrol grubu değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (P=0.018 ve P=0.06, sırasıyla). Hasta grubu idrar dansitesi ortalama değeri kontrol grubu değerinden yüksekti. Hastaların ve kontrol grubunun ortalama pH değerleri sırasıyla 5.93 ± 0.62 ve 6.42 ± 0.65 idi. Her iki ortalama değer arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (P<0.001).

Sonuç: Lökositürili hasta grubunun HbA1c ve enflamasyon belirteçleri ÜSE olmayan diyabetiklerden daha yüksekti. HbA1c ve WBC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon görüldü. Ancak HbA1c, WBC, NLR ve MPV’nin lökositüri görülen T2DM hastalarında tanısal değerleri nisbeten düşük bulundu.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim