EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-100
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Leptin Düzeyleri
Çiğdem Sönmez1, Şenay Arıkan2, Yüksel Koca3, Şemnur Büyükaşık4, Yahya Büyükaşık5, Turan Turhan6
1SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma H, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi, İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolzma Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
3SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye 4SBÜ Bilkent Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Gastroentereloji Kliniği, Ankara, Türkiye
sup>5Hacettepe Üniverstiesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
6SBÜ Bilkent Şehir Hsatanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Obezite; leptin; insülin; vücut kitle indeksi; oral glukoz tolerans testi
Özet
Amaç: Leptin ob geni tarafından yağ dokuda üretilen 146 aminoasitten oluşmuş nonglikozile bir peptiddir. Dolaşımdaki leptin santral sinir sisteminde nöropepdit Y’i baskılayarak etki gösterir. Leptin iştah azalmasını ve enerji kullanımının artmasını sağlayarak vücut yağ kitlesi üzerine etki etmektedir. Kilo kaybıyla leptin arasındaki orantısız ilişki leptin regülasyonunda vücut yağ oranı dışında faktörlerin de etkili olduğunu göstermektedir. Açlık ve yemek alımı serum leptin seviyelerini etkilemektedir. Çalışmamızda akut glukoz verilmesinin dolaşımdaki leptin düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 34 obez ve 16 sağlıklı gönüllü (Grup III) dahil edilmiş ve tüm olgulara 75gr. glukoz ile oral glukoz tolerans testi uygulanmıştır. Obez hasta grubunun glukoz değerleri Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre incelendikten sonra obez ve bozulmuş glukoz toleransı olanlar Grup I (n=12) ve obez ve glukoz toleransı normal olanlar ise Grup II (n=22) olarak gruplandırılmıştır. Oral glukoz tolerans testi esnasında hastalardan alınan 0,30,60,90 ve 120 dakika kan örneklerinde glukoz ve insülin analizi ve 0.ve120 dk’da kan örneklerinde leptin analizi yapılmıştır. Olguların vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplanmıştır.

Bulgular: Olguların VKİ Grup I’de 33,3±7,4kg/m2, Grup II’de 38,5±7.4kg/m2 ve Grup III 22.8±2.6kg/m2 olarak saptanmıştır. Leptin düzeyleri Grup I’de 59.8 ±35.7ng/mL iken Grup II’de 69.67±22.5ng/mL ve Grup III 26.6±20.2ng/mL olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma grupları arasında leptin düzeylerinde ANOVA analizi ile anlamlı (p<0.05) fark bulunurken, Grup I ve Grup II bir arada değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmamıştır(p>0.05). Tüm gruplarda glukoza yanıt olarak leptin düzeylerinde anlamlı değişiklik olmamıştır(p>0.05). Tüm gruplarda leptin düzeyi ile VKİ arasında pozitif bir korelasyon görülürken ISI ile negatif korelasyon görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim