EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-095
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Aktif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Serum 25 (OH) Vitamin D Düzeyleri
Füsun Alataş1, Özkan Alataş2, Ömer Çolak2, Sinan Erginel1, Muzaffer Metintaş1, Sema Uslu2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, 25 (OH) vitamin D, akciğer, immün yanıt, hücresel immünite
Özet
D vitamini ve metabolitleri hem makrofajlarda mikobakterinin çoğalmasını engellemekte hem de immun yanıtın T helper hücre tip 1'den T helper hücre tip 2'ye kaymasını sağlamaktadır. Çalışmamızda aktif pulmoner tüberkülozlu olguların serum 25 (OH) vitamin D düzeyleri belirlenerek tüberkülozdaki rolü araştırıldı. Aktif akciğer tüberkülozlu (n=44) olgularda serum 25 (OH) vitamin D düzeyleri (Ortalama±SD) 21.06±16.51 ng/ml, iyileşmiş tüberküloz sekelli (n=24) olgularda 81.95±67.87 ng/ml, sağlıklı kontrol olgularında (n=20) 67.0±53.25 ng/ml olarak saptandı. Aktif akciğer tüberkülozlu olguların serum 25 (OH) vitamin D düzeyleri iyileşmiş tüberküloz sekelli ve sağlıklı kontrol olgularından anlamlı derecede farklıydı (her iki karşılaştırma için p<0.001). Tedavi başlanmadan önce ve sonra serum 25 (OH) vitamin D düzeyleri değerlendirilebilen 10 olguda tedavi sonrası düzeylerin yükseldiği saptandı (p<0.05).

Sonuç olarak, tüberkülozlu olgularda 25 (OH) vitamin D düzeylerinin düşük olması aktif hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştıran faktörlerden birisi olarak görülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim