EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-055
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Koroner Arter Hastalığında Yeni Parametreler: Oksidatif Stres Belirteçleri
Uğur Erçin1, Ayşe Bilgihan2, Aycan Fahri Erkan3, Hayati Yücel4
1Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Acil Tıp, Kastamonu, Türkiye
Anahtar Kelimeler: koroner arter hastalığı; oksidatif stres; MDA(Malondialdehit); AOPP (Proteinlerin İleri Oksidasyon Ürünleri)
Özet
Amaç: Oksidatif stres parametreleri olarak malondialdehit (MDA) ve Proteinlerin İleri Oksidasyon Ürünleri (AOPP) düzeylerinin koroner arter hastalığı (KAH)’nın derecesini belirlemede kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Koroner arter hastalığı şüphesiyle koroner anjiografi yapılan hastalar, bir stenoz skorlaması olan Gensini skorlama sistemi ile hastalığın derecesine göre üç gruba ayrıldı. Gensini skoru 0-4 arasında olan hastalar kontrol grubu (Grup-I) olarak kabul edildi. Gensini skoru 5-35 arasında olan hastalar Grup-II ve Gensini skoru >35 olan hastalar da Grup-III olarak belirlendi. Plazma MDA düzeyleri; MDA hidrazonunun, HPLC’ de kromatografik olarak ayrıştırılması metodunun bir modifikasyonu ile, plazma AOPP düzeyleri ise spektrofotometrik yöntem ile ölçüldü.

Bulgular: Çalışmamızda oksidatif stres göstergelerinden biri olan plazma MDA düzeylerinde, Grup-I ile Grup-III arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p=0.048). Plazma AOPP düzeylerinde ise, Grup-I ile Grup-III ve Grup-II ile Grup-III arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla, p=0.034, p=0.039). Katılımcıların Gensini skorları ile MDA düzeyleri ve AOPP düzeyleri arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi (sırasıyla r=0.271, p=0.021; r=0.241, p=0.041).

Sonuç: Çalışmamız sonucunda koroner arter hastalığı derecesi ile AOPP ve MDA düzeyleri arasında bir ilişki belirledik. Koroner arter hastalığının derecesi arttıkça bu parametrelerin düzeylerinde de artma gözlenmiş olup, AOPP ve MDA analizinin koroner arter hastalığının derecesini belirlemede kullanılabileceği düşünülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim