EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-035
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Serum Separatör Tüp ile Trombin İçeren Hızlı Serum Tüplerinde Analiz Edilen Parathormon Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ayfer Çolak1, Hülya Yalçın1, Merve Zeytinli Akşit1, Elif Merve Arı1 Anıl Baysoy1 Mustafa Osman Zengin2
1Tepecik Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Tibbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Iğdir Devlet Hastanesi, Tibbi Biyokimya, Iğdir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Parathormon, RST, trombin
Özet
Amaç: Preanalitik değişkenler laboratuvarlar tarafından verilen sonuçları etkileyen en önemli etkenlerdir. Son yıllarda paratiroidektomi operasyonları sırasında ameliyatın etkinliğini değerlendirmek için intraoperatif Parathormon (PTH) seviyesi kullanılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, serum separatör tüpleri (SST) ve trombin içeren hızlı serum tüpleri (RST) ile çalışılan PTH sonuçları arasında anlamlı fark olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20 gönüllü dahil edildi. Pıhtı oluşumu için RST 5 dakika, SST 30 dakika bekletildi ardından santrifüj edildi ve Siemens Immulite 2000 XPI analizöründe PTH düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Katılımcıların 7’si erkek (%35) 13’ü kadındı (%65). SST için PTH ortalama değeri 58.9 ± 35.6 pg/mL, RST için ise 54.4 ± 33.6 pg/mL olarak bulundu. SST ve RST sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.009). RST ile SST arasında istatistiksel olarak pozitif yönde güçlü bir korelasyon bulundu (p<0.001, r=0.981).

Sonuç: Son yıllarda özellikle intraoperatif test istemleri ve acil servis gibi hızlı sonuç verilmesi gereken durumlar için RST’ler oldukça faydalı olabilmektedir. Çalışmamızda RST ve SST ile ölçülen PTH düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu ancak bu fark kabul edilebilir düzeydeydi. Daha fazla hasta grubuyla daha detaylı yapılacak bir çalışmanın yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim