Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-045
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Orta Düzey B12 Vitamini Değerlerinde Holotranskobalamin Düzeyleri
Aynur Kırbaş1, Medeni Arpa1, Medine Cumhur Cüre1, Hacer Bilgin Topaloğlu1, Ebru Yaprak1, Özgür Baykan2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Atatürk Devlet Hastanesi, Biyokimya, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: B12 vitamini, holotranskobalamin, nörolojik bozukluk
Özet
Amaç: B12 vitamini, vücutta önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Eksikliğinde pek çok hematolojik ve nörolojik bozukluklar ile kendini gösterebilmektedir. Erken dönemde tedaviye başlanmadığında ise bu nörolojik bozukluklar kalıcı olabilmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda eksiklik başladıktan sonra bile total B12 vitamini düzeyinin referans aralıklarda seyrettiği görülmüştür. Bununla birlikte literatürde, B12 vitamininin aktif formu olan holotranskobalaminin daha erken dönemde eksiklik tanısı konulmasında faydalı olabileceğine dair yayınlar bildirilmektedir. Biz de çalışmamızda total B12 vitamini düzeyleri 100- 300 ng/L aralığında olan hastalarda holotranskobalamin düzeylerini belirleyerek aralarındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Hastalar (n: 449) B12 vitamini düzeylerine göre iki gruba ayrıldı: grup 1 (<189 ng/L); grup 2 (>189ng/L). Vitamin eksikliğini belirlemede total B12 vitamini için 189 ng/L düzeyi, holotranskobalamin için ise 25,1 pmol/L düzeyi kesim değeri olarak kabul edildi. Her iki test Kemilüminesan Mikropartikül İmmünassay (CMIA) yöntemi ile çalışıldı. Vitamin düzeyleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi yöntemi kullanılarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Gruplarımızda B12 vitamini ile holotranskobalamin arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (sırasıyla r=0,491, p<0.001 ve r=0,271, p<0.001). Ancak total B12 vitamini düzeyleri yükseldikçe ilişkinin gücünün azaldığı, özellikle vitamin düzeylerinin referans aralıkta olduğu ikinci grupta % 31,4 oranında holotranskobalamin düşüklüğü saptandı.

Tartışma: B12 vitamini eksikliği tanısında total B12 vitamini ölçümünün tek başına yeterli olmadığı birçok çalışmada gösterilmiştir, özellikle 100-300 ng/L arasındaki total B12 vitamini düzeylerinde holotranskobalamin ölçümü ile desteklenmesinin erken dönemde tanı koyma gücünü arttırabileceği ve erken tedavi ile klinik bulguların önüne geçilebileceği düşünülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim