EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-113
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İdrar Kültür İstemi Gereksinimi: Tam Otomatik İdrar Analizörleri ile Azaltılabilir mi?
Nilhan Nurlu Ayan1, Ayşegül Keleş1, Neval Aksoy1, Nesrin Gareayaghi2, Naciye Özden Serin1
1GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İdrar analizi, mikroskopi, üriner sistem enfeksiyonu
Özet
Amaç: Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) erişkinlerde görülen bakteriyel enfeksiyonların ve hastane kökenli enfeksiyonların en sık nedenidir. ÜSE tanısında altın standart idrar kültürüdür. ÜSE klinik belirtileriyle hekime başvuran birçok hastadan tam idrar analiziyle eş zamanlı idrar kültürü de istenmektedir ve bu kültür tetkiklerinin sadece % 20-25'inde üreme olmaktadır. Biz bu çalışmamızda iRICELL 2000 tam otomatik idrar analizörüne yüklenen bir yazılım programıyla tam idrar analizi parametrelerinden faydalanarak idrar kültürü gereksiniminin azaltılıp azaltılamayacağını irdelemeyi hedefledik.

Materyal ve Metod: Hastanemiz polikliniklerine başvuran ve eş zamanlı tam idrar tetkiki ve idrar kültürü istenen 493 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. İdrar örneklerinde eş zamanlı olarak tam idrar ve kültür analizi gerçekleştirilmiştir. Tam otomatik idrar cihazına yüklenen yazılım programının esası mikroskobik analizde: lökosit, bakteri, tüm küçük partiküllerin sayısı ve kimyasal analizde: lökosit esteraz ve nitrit parametrelerinin tamamını kullanarak idrar kültürüne gereksinimin olmadığı yönünde bir uyarı vermesidir. Bu parametreler için belirlenen cut-off değerleri; Lökosit ≥ 5 /HPF, bakteri varlığı, ASP ≥ 7000 μl, lökosit esteraz ve nitrit pozitifliğidir. Bu yazılım programının belirlediği parametrelere ek olarak ÜSE durumlarında idrarda arttığı görülebilen; eritrosit ve yassı epitel hücrelerini de değerlendirmeye aldık.

Bulgular: Kültür incelemesinde % 24.1 (n=119) hastada üreme saptanmıştır. Üreme (+) grubunun lökosit, tüm küçük partikül sayısı, eritrosit değerleri üreme (-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p= 0.0001). İncelenen 5 parametre için idrar kültüründe üreme olma riski % 95 güven aralığında Odds Oranları: Lökosit esteraz (+)'liğinde 5.63, nitrit (+)'liğinde 34.02, bakteri varlığında 8,18, lökosit > 5 iken 4.48, ASP > 7000 iken 2.17'dir. Üreme (+) olan grubun % 91.6'sında incelenen 5 parametrenin birden belirlenen cut-off değerlerinin üzerinde olduğu görülmüştür ve iRICELL sonucu (+) olarak değerlendirilmiştir. iRICELL sonucu (+) olanların idrar kültüründe üreme olma riski İRICELL (-) olanlardan 6.52 kat daha fazladır. Kültürde üreme varlığı ile IRICELL 2000 sonucunun (5 parametrenin toplu değerlendirmesi) duyarlılığı % 91.6, özgüllüğü % 62, pozitif kestirim değeri % 32, negatif kestirim değeri % 93, testin doğruluğu % 50 bulunmuştur.

Sonuç: Yüksek duyarlılık ve negatif kestirim değeri oranları dikkate alındığında tam otomatik idrar cihazı, kültür gereksinimi açısından etkin bir negatif tarama aracı olarak değerlendirilebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim