EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-028
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kronik Böbrek Hastalarında İki Cihazın İntakt Paratiroid Hormon Ölçümünün Karşılaştırılması
Buket Kın Tekçe1, Hikmet Tekçe2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D, Bolu, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Böbrek hastalıkları; paratiroid hormon
Özet
Amaç: Kronik böbrek hastalığının mineral ve kemik bozukluğunun tanı amaçlı takibinde intakt paratiroid hormon düzeyi kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar intakt paratiroid hormon ölçüm yöntemleri arasında önemli oranda bias olduğunu göstermiştir. Biz bu çalışmamızda Access intakt paratiroid hormon ile Roche intakt paratiroid hormon arasında bias olup olmadığını, bias sözkonusu ise bunu klinik karar noktasındaki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için hastanemiz diyaliz merkezinde diyalize girmekte olan 41 kronik böbrek hastasının kan örnekleri kullanılmıştır. İntakt paratiroid hormon ölçümleri; Access intakt paratiroid hormon ölçüm kiti aracılığı ile UniCel DxI 800 otoanalizöründe (Beckman Coulter, Inc., Fullerton, U.S.A.) ve Roche intakt paratiroid hormon ölçüm kiti aracılığı ile Cobas e601 otoanalizöründe gerçekleştirildi (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Elde edilen sonuçlar kılavuzlar tarafından belirlenen karar noktalarına göre gruplara ayrıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Bland-Altman Plot ile bu yöntemlerin ortalamalarına karşı farkları incelendiğinde Roche intakt paratiroid hormon sonuçlarının Access intakt paratiroid hormon sonuçlarından %16,1 daha yüksek sonuç verdiği saptandı. Passing-Bablok Regresyon analizinde y= -9,56 + 0,91 x denklemi elde edildi. Güven aralığının kesişim için -24,52 ile 0,41 aralığında, eğim için 0,87 ile 0,95 aralığında olduğu ve lineariteden anlamlı bir sapma olmadığı görüldü (p>0,05). Kappa analizi ile klinik karar noktaları ile belirlenen tedavi grupları karşılaştırıldığında iki yöntemle elde edilen sonuçlar arasında orta derecede bir uyum olduğu sonucuna varıldı (κ = 0.437).

Sonuç: Access intakt paratiroid hormon sonuçları Roche intakt paratiroid hormon sonuçları ile uyumlu olmakla birlikte bazı farklılıklara da sahiptir. Yöntemler arası bias klinisyenlerle paylaşılmalı ve klinik karar noktasında bu bias göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim