EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yetişkinlerde Demir eksikliği Anemisi ve Hemoglobin A1c Düzeyleri Arasındaki İlişki
Veysel Sucu1, Sembol Yıldırmak1, Mustafa Durmuşcan2, Eren Vurgun1, Osman Evliyaoğlu1
1SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Halk Sağlığı Laboratuvarı, Tıbbi Biyokimya, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Glikozile hemoglobin A; demir-eksikliği anemisi
Özet
Amaç: Geriye dönük son üç ayın kan glukoz seyrini gösteren hemoglobin A1c düzeyleri diabetes mellitusun tanı ve izleminde kullanılmaktadır. Demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi olup hemoglobin A1c düzeyine olan etkisi halen tartışmalıdır. Çalışmamızda açlık glukozu ve hemoglobin A1c düzeyleri referans aralık içinde bulunan ve diyabet hikayesi bulunmayan bireylerde demir eksikliği anemisinin hemoglobin A1c düzeylerine etkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastanemize Şubat 2014-Haziran 2014 tarihleri arasında başvurmuş; diyabet hikayesi bulunmayan, aynı numunede açlık glukozu ve hemoglobin A1c düzeyleri referans aralıkları içinde olan ve demir, total demir bağlama kapasitesi, ferritin ve hemoglobin değerleri mevcut olan bireylerin dosyaları hastane bilgi yönetim sisteminden tarandı. Laboratuar bulguları demir eksikliği anemisine işaret eden 222 kişinin verilerinden hasta ve anemik olmayan 276 kişinin verilerinden kontrol grubu oluşturuldu. Hemoglobin A1c düzeyleri boronat affinite sıvı kromatografisi yöntemi ile ölçülmüş idi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı.

Bulgular: Hasta grubunda kontrol grubuna göre serum demir, ferritin ve kan hemoglobin düzeyleri anlamlı düşük (hepsi için, p<0,001); serum total demir bağlama kapasitesi anlamlı yüksek (p<0,001) idi. Hemoglobin A1c düzeyleri hasta ve kontrol grubu için sırasıyla %5,53 (±0,2) ve %5,36(±0,2) olup hasta grubunda anlamlı yüksek bulundu (p<0,001). Hemoglobin ve hemoglobin A1c düzeyleri arasında korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Demir eksikliği anemisi referans aralıklarda seyreden hemoglobin A1c düzeylerini anlamlı artış yönünde etkilemiştir. Diabetes mellitus'un tanı ve izleminde hemoglobin A1c düzeyleri yorumlanırken demir eksikliği anemisi ve diğer olası hata kaynakları konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim