EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-153
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yenidoğanda Total Bilirubin Analizinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Cevval Ulman1, Fatma Taneli1, Melek Revanlı2, Huri Yıldırım1, Bekir Sami Uyanık1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
2Moris Şinasi Çocuk Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Manisa
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, hiperbilirubinemi, yöntem
Özet
Yenidoğanda uygulanan total bilirubin analizi, hiperbilirubineminin tanı ve tedavisini yönlendiren önemli bir parametredir. Bu çalışmanın amacı, yenidoğan bilirubin tayininde kullanılan bilirubinometre (Wako) (I.), sıvı sistem (Merck Mega) (II.) ve kuru sistem (Vitros 750) (III.) yöntemleriyle elde edilen değerlerin karşılaştırılmasıdır. Moris Şinasi Çocuk Hastanesi'ne yenidoğan sarılığı nedeniyle ardışık başvuran 19 yenidoğan çalışmaya alınmıştır. Laboratuvara gelen venöz kan örneğinden birinci, ikinci ve üçüncü metotlar kullanılarak aynı gün ve bekletilmeden 3 ayrı ölçüm yapılmıştır. Her bir örnekten bu 3 yöntemle bilirubin tayini yapılarak elde edilen sonuçların ortalaması alınarak en doğru değer (IV.) olarak kabul edilmiştir. Bu 4 değer arasındaki korelasyonlar anlamlı bulunmuştur (p<0.0001). En yüksek korelasyonun (r=0.980) dördüncü ile ikinci sonuçlar arasındaki olduğu görülmektedir. Bu 19 örnek arasından yalnızca bilirubin değerleri 10 mg/dL üzerinde bulunan 10 örneğin ortalama değerleri (IV. değerleri) ele alınarak her 3 yöntemle elde edilen sonuçlar tekrar ayrı ayrı karşılaştırıldığında ise, en yüksek korelasyonun (r=0.974) bu kez dördüncü değer ile üçüncü yöntemleelde edilen değerler arasında olduğu saptanmıştır.

Sonuç olarak, yeni doğanda total bilirubin tayininde çok noktalı kalibrasyon yöntemi kullanıldığında her 3 yöntem de güvenlidir; ancak, yüksek bilirubin düzeylerinde en yüksek korelasyon katsayısını (r=0.974) göstermesi nedeniyle kuru sistemin (III.) en güvenli sonuçları verdiği kanısındayız.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim