Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-111
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Demir Eksikliği Anemisi Olan Genç Erişkin Kadınlarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri
Çiğdem Karakükcü1, Hava Üsküdar Teke2, Mustafa Özen3, Ahmet Karaman3, Fatma Aykaş3, Gökmen Zararsız4
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Kayseri
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji, Kayseri
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Kayseri
4Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D; demir eksikliği anemisi; premenapozal dönem
Özet
Amaç: D vitamininin eritropoezi etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada toplumumuzda eksikliklerine ayrı ayrı, sıkça rastlanan demir eksikliği anemisi (DEA) ve D vitamin eksikliği (DVE) ilişkisini, premenapozal dönemdeki kadınlarda araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya demir eksikliği anemisi tespit edilmiş toplam 100 kadın hasta ve DEA olmayan 21 sağlıklı kadın dahil edildi. Tüm katılımcıların eritrosit indeksleri, plazma 25-hidroksi vitamin D (25OHD), serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz (ALP), demir, toplam demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin ve parathormon düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Demir eksikliği anemisi olanların ortalama yaşları 37.1±11.4 yıl, kontrol grubunun ise 35.2±4.7 yıl bulundu (p>0.05). Tam kan sayımı parametrelerinden hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi (OEH), ortalama eritrosit hemoglobini (OEHb) ve ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (OEHbK), DEA grubunda beklendiği şekilde kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük, ortalama eritrosit dağılım genişliği (RDW) ise yüksek bulundu (p<0.001). 25OHD düzeyi DEA grubunda ortalama 10.1±5.4 µg/L, kontrol grubunda ise 15.0±5.6 µg/L idi. DEA grubunda, serum PTH ve fosfor düzeyleri daha yüksek olmasına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05), ancak kalsiyum ve ALP daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0.01 ve p<0.001). Pearson korelasyon analizinde 25OHD düzeyinin hemoglobin, hematokrit, OEH, OEHb, OEHK ve demir düzeyleri ile zayıf korelasyon gösterdiği belirlendi.

Sonuç: Demir eksikliği anemisi olan kadınlarda 25OHD düzeyleri, benzer yaş grubundaki sağlıklı popülasyona göre daha düşüktür, ancak bu düşüklüğün anemi derecesi ile ilişkili olduğu söylenemez. Bu nedenle DEA olan hastalarda birlikte bulunabilecek artmış DVE akılda bulundurulmalı ve gerekli tetkik ve tedavilerle zamanında önlem alınmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim