EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 119-125
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mesane Kanseri Tanısında Nükleer Matriks Proteini (NMP22) ve Sitolojinin Karşılaştırılması
Macit Koldaş1, Hatice Seval1, Gül Barut2, İnci Yılmaz Sarı1, Nergis Yamak1, İbrahim Öz1, Adem Akbaş1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: NMP22, mesane kanseri, sitoloji
Özet
Amaç: Primer ve reküren mesane kanserinin teşhisinde NMP22 ve idrar sitolojisinin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif (PPD) ve negatif prediktif değerleri (NPD), doğruluğu ve tümörün evre, derece, büyüklük ve sayısı ile ilişkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 61'i mesane kanserli olmak üzere toplam 153 kişi çalışmaya alındı. Hastalardan sistoskopi öncesi sitoloji ve NMP22 için idrar örnekleri toplandı. NMP22 ölçümleri Matritech Inc. tarafından üretilen ve enzim immünassay (EIA) prensibine dayanan kitle yapıldı.

Bulgular: NMP22'nin duyarlılığı %65.6; özgüllüğü %53,2; PPD'si %51.9; NPD'si %66.7 ve doğruluk oranı %58.6; sitolojinin duyarlılığı %36.1; özgüllüğü %96,2; PPD'si %88, NPD'si %66.1 ve doğruluk oranı %70 olarak bulunmuştur.

NMP22'nin optimal duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu eşik değeri ROC eğrisi yardımıyla 14.2 U/ml olarak bulundu. NMP22'nin duyarlılığı, sitolojinin ise özgüllük ve PPD'si daha yüksektir. NMP22 ve sitoloji birlikte değerlendirildiğinde, duyarlılık ve PPD'i artmış, özgüllük değişmemiş ve NPD ile doğruluk oranı azalmıştır. NMP22 mesane kanseri ve benign ürolojik yakınmaları olan grupta sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. NMP22 ile tümörün evre, büyüklük ve sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. NMP22 değerleri açısından "grade" II ve III arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sitoloji ile tümörün evre, "grade", büyüklük ve sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.

Sonuç: NMP22 uygulayıcıya daha az bağımlı ve daha duyarlıdır. Özgüllüğünün ve PPD'sinin daha düşük olması dezavantajlarıdır. Pozitif bir tümörü gözden kaçırmaktansa hastaya ek bir sistoskopi uygulayarak yanlış pozitif bir sonuç tercih edilmelidir. NMP22'nin sitolojiden daha kullanışlı olmakla birlikte sistoskopiye alternatif olamayacağını düşünmekteyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim