Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Siemens Immulite ve Abbott Architect TSH Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Dilek Çımrın Ali Rıza Şişman Yasin Kenesarı Tuncay Küme, Pınar Akan Canan Çoker
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Kelimeler: TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon), immünolojik teknik, metodolojik çalışmalar
Özet
Amaç: Klinik laboratuvarlarda çeşitli gerekçelerle aynı test birden fazla yöntem veya analizörlerle çalışılabilmektedir. Ancak bu durum, hasta takibinde sonuçların uyumsuzluğu açısından sorun yaratabilmektedir. Hastanemizde acil gereksinimlere cevap verebilmek endokrin biriminde çalışılan TSH'a ek olarak acil biyokimya biriminde de TSH çalışılmaktadır. Bu nedenle, farklı cihazlardan ve yöntemlerden çıkan sonuçlar arasında uyum olup olmadığını ve farkın kabul edilebilir sınırlar içinde bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yöntem karşılaştırma için rutin analizleri yapıldıktan sona geriye kalan serumlar arasından TSH değerleri 0.029 µIU/ml ve 165.0 µIU/ml arasında olan 53 örnek seçildi. Seçilen örnekler, endokrin biriminde bulunan Siemens Immulite 2000 XPi (cihaz 1) cihazında analiz edildikten sonra, aynı gün endokrin birimindeki Immulite 2000 XPi (cihaz 2) ve acil biyokimya birimindeki Abbott Architect i2000 cihazlarında analiz edildi. TSH sonuçları arasındaki uyum regresyon analizi ve Bland- Altman grafikleri ile MedCalc istatistik programı ile yapıldı.

Bulgular: Üç cihazın TSH sonuçlarının birbirleriyle kuvvetli korelasyon gösterdiği; iki Siemens Immulite 2000 XPi cihazları arasındaki sistematik farkın %4.7, Abbott Architect i2000 cihazı ile Siemens Immulite 2000 XPi (cihaz 1) ve Siemens Immulite 2000 XPi (cihaz 2) arasındaki sistematik farkın sırasıyla %22.8 ve %23.1 olduğu saptanmış olup; Abbott Architect i2000 sonuçlarının daha düşük olduğu belirlendi.

Sonuç: Siemens ile Architect sistemlerinin TSH sonuçları arasında izin verilen total hatadan daha yüksek fark olmasından dolayı, iki sistemin de aynı anda kullanılmasının hasta takibinde sorun yaratabileceği; eğer iki sistemin aynı anda kullanılması zorunlu ise en azından sonuçların hangi sistemden çıktığının raporlarda görülmesi ve klinisyenin bu konuda bilgilendirilmesinin gerektiği düşünüldü. Ayrıca, bu çalışmadan elde edilen bulgular, yeni bir yöntemin laboratuvarda çalışılmaya başlanmadan önce mevcut yöntemle hasta örnekleri ile karşılaştırılmasının ve yöntemler arası standardizasyonun gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim