Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-123
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Koroner Arter Hastalığı Olan Erkeklerde Seks Hormonları, Seks Hormonları Bağlayıcı Globulin ve Lipid Profili İlişkisi
Semra Aksu Düzcü1, Füsun Üstüner2, Banu Arslan Şentürk2, Serdar Deveci3, Murat Yeşil3
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Biyokimya Kliniği, İzmir
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Kardiyoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, seks steroidleri, seks hormon bağlayıcı globulin, lipid profili, HDL-kolesterol
Özet
Amaç: Koroner arter hastalığı prevalansı erkeklerde, kadınlara oranla daha fazladır. Seks hormonlar ının lipid profili üzerindeki etkileri, bu farklılıkta rol oynuyor olabilir. Ancak seks hormonlarının erkek cinsiyet ve kardiyovasküler risk arasındaki ilişkideki rolü tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmanın amacı koroner arter hastalığı olan erkeklerde lipid profili, seks hormonları ve seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya anjiografik olarak koroner arter hastalığı tanısı konan 46 erkek olgu grubu olarak, anjiografik olarak normal, yaş grubu uyumlu 30 erişkin erkek ise kontrol grubu olarak kabul edildi. Olgu ve kontrol grubunda serum total testosteron, serbest testosteron, östradiol, SHBG, total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri saptandı. Tüm bireylerde serbest androjen indeksi ((total testosteron / SHBG) x 100) hesaplandı.

Bulgular: Koroner arter hastalığı olan olgularda kontrol grubuna göre total kolesterol, trigliserid, LDLkolesterol ve SHBG düzeyleri anlamlı olarak yüksek (sırasıyla p= 0.01, p= 0.001, p= 0.022, p= 0.001), HDL-kolesterol, serbest testosteron, total testosteron /östradiol oranı ve serbest androjen indeksi değerleri ise düşük bulundu (sırasıyla p= 0.033, p= 0.009, p= 0.04, p= 0.001). Tüm grupta demografik veriler ve biyokimyasal parametreler arasındaki bağıntıya bakıldığında, serum total testosteron konsantrasyonları ile HDL- kolesterol arasında pozitif ilişki saptandı (r= 0.408, p= 0.001).

Sonuç: Sonuçlarımız, koroner arter hastalığı olan erkeklerde düşük serum androjen düzeylerinin lipoprotein metabolizması üzerindeki etkilerinden dolayı kardiyovasküler hastalık için bir risk faktörü olarak kabul edilebileceğini düşündürmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim