EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-057
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Obez Kadınlarda İnsülin Direnci ve Serum Adiponektin Düzeyleri Arasındaki İlişki
Münasip Özinan1, Banu Arslan Şentürk1, Sinem Frenkçi2, Füsun Üstüner1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bölümü, Denizli
Anahtar Kelimeler: Adiponektin, insülin direnci, obezite
Özet
Amaç: Adiponektin, kollajen VIII, X ve kompleman faktör C1q ile yapısal benzerlik gösteren adipoz dokuya özgül bir proteindir. Yapılan çalışmalarda insülin direnci ve obezitenin, adipoz dokudan eksprese edilen adiponektin miktarında azalmaya neden olduğu gösterilmişse de, ilişki tam olarak açık değildir. Bu çalışmanın amacı obez kadınlarda adiponektin düzeyleri ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 28-68 yıl arasında değişen ve BMI>28 kg/m2 olan obez kadınlar dahil edildi. İnsülin duyarlılığı açlık glukoz ve insülin düzeylerine göre hesaplanan HOMA-IR (homeostasis model assessment ratio) formülü ile belirlendi. İnsülin direnci varlığına göre 2 grup oluşturuldu; Grup 1: insülin duyarlı, HOMA-IR<2.7 ve Grup 2: insülin dirençli, HOMA-IR>2.7. İnsülin direnci olan ve olmayan grupta serum glukoz, insülin, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid, ürik asit ve adiponektin düzeyleri ölçüldü. Vücut yağ dağılımı vücud kitle indeksi ve bel/ kalça çevresi oranı ile değerlendirildi.

Bulgular: İnsülin duyarlı gruba göre insülin dirençli grupta serum adiponektin seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük düşük saptandı. Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucunda serum adiponektin düzeyleri yaş, HDL-kolesterol ile pozitif ilişkili ve trigliserid, insülin, bel çevresi, vücud kitle indeksi ve HOMA-IR ile negatif ilişkili bulundu.

Sonuç: Sonuçlarımız adiponektin seviyeleri ile insülin direncinin ilişkili olduğunu doğrulamaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim