EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Oral Glukoz Tolerans Testi Sonuçlarına Göre Ortalama Trombosit Hacmi Düzeyleri
Giray Bozkaya1, Emrah Özgü1, Baysal Karaca1, Onur Özgenç2
1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü, İzmir
1SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: OGTT, MPV, Diabetes Mellitus

Amaç: Trombosit fonksiyonunun göstergesi olarak kabul edilen ortalama trombosit hacmi (MPV) düzeylerinin belirlenmesi, özellikle damar hastalıkları gelişme riski olan diyabetik hastalarda son derece önemlidir. Bu çalışmada, OGTT yapılarak diyabet tanısı almış kişilerle normal ve bozulmuş glukoz toleransına sahip kişilerin MPV değerleri arasında fark olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmaya hastane laboratuvar bilgi sisteminde kayıtlı bulunan 2007 yılı içinde OGTT yapılmış, 267 kadın, 118 erkekten oluşan toplam 385 kişi dahil edildi. Açlık kan şekeri ve OGTT ikinci saat kan şeker düzeyine göre; normal, bozulmuş açlık glukozu, bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diyabetik olarak gruplara ayrılan çalışma grubu 75 gram glukoz ile yükleme yapılmış hastalardan oluşuyordu. Bu kişilerin rutin biyokimyasal tetkikleri Olympus 2700 otoanalizöründe çalışılırken, MPV'leri Beckman-Coulter Gen S sisteminde çalışıldı. İstatistiksel analizler için parametrik testler kullanıldı.

Bulgular: Diyabetik (n=44), bozulmuş glukoz toleransı (n=91) ve normal (n=250) grubun MPV'leri arasında anlamlı bir fark saptanmadığı gibi, bozulmuş açlık glukozuna sahip bireylerin de MPV'leri normal grup ile benzerdi (p>0.05).

Sonuç: Tip 2 diyabetlilerin MPV değerlerinin yüksek bulunduğu çalışmaların aksine, bizim çalışmamızda normal ve bozulmuş toleransa sahip kişilerle diyabetliler arasında anlamlı bir fark elde edemememizin sebebinin yeni diyabet tanısı konmuş kişilerin, diyabet süresinin kısa olması ile ilişkili olduğu düşünüldü. Bunun ortaya konması için düşük MPV düzeylerini destekleyecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim