EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-016
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnflamasyonda Yeni Bir Belirteç Olan Prokalsitonin ve Böbrek Disfonksiyonu ile İlişkisi
Burcu Barutçuoğlu, A. Erkin Bozdemir, Güneş Başol, Zuhal Parıldar, Ceyda Kabaroğlu, M. Işıl Mutaf, Oya Bayındır
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Prokalsitonin, C-reaktif protein, tahmini glomeruler filtrasyon hızı

Amaç: Serum prokalsitonin (PCT) düzeylerindeki artış bakteriyel enfeksiyona bağlı ağır sistemik inflamasyonun bir göstergesi olup, atılımında böbrek önemli bir rol oynamaktadır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, inflammatuvar göstergeler olan serum PCT, CRP, albumin, prealbumin düzeyleri, lökosit sayısı ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (EGFR) arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Yaş ortalaması±SD 54.4±20.2 yıl olan, 1110 erkek, 682 kadın, toplam 1792 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Olgular CRP, albumin, prealbumin düzeyleri ve lökosit sayısına göre enfeksiyonu olan (n=1715) ve olmayan (n=77) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. EGFR'leri hesaplanmış enfeksiyonu olan olgular, normal (EGFR³90, n=1007), hafif (EGFR=60-89, n=229), orta/ağır (EGFR<60, n=479) derece böbrek fonksiyonu azalmış olarak üç gruba ayrılmıştır. Gruplararası PCT, CRP, albumin, prealbumin düzeyleri ve lökosit sayısı istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Enfeksiyonu olan ve olmayan gruplarda değişkenler ve EGFR arasındaki korelasyon incelenmiştir.

Bulgular: Enfeksiyonu olanlarda, EGFR'si orta/ağır derecede azalmış olguların PCT, CRP düzeyleri ve lökosit sayısı normal (tümü p<0.001), ve hafif azalmış (p<0.001, p=0.019, p=0.014, sırasıyla) olgulara göre anlamlı yüksek, albumin düzeyleri anlamlı düşük saptanmıştır (p< 0.001). Böbrek fonksiyonu hafif derecede azalmış olgularda PCT ve CRP'nin böbrek foksiyonu normal olgulara göre anlamlı yüksek (p<0.001, p=0.003, sırasıyla), albumin ve prealbuminin anlamlı olarak düşük (p=0.022, p<0.001, sırasıyla) olduğu saptanmıştır. Enfeksiyonu olanlarda, EGFR ile CRP (r=-0.219, p<0.001) ve PCT (r=-0.500, p<0.001) arasında negatif korelasyon, enfeksiyonu olmayan grupta EGFR ile PCT arasında negatif korelasyon (r=-0.291, p=0.010) saptanmıştır.

Sonuç: Sistemik inflamasyonda böbrek disfonksiyonuna gidişte PCT, yararlı bir prognostik faktördür. Böbrek disfonksiyonu PCT düzeylerini etkileyebileceğinden prognostik değerlendirmede dikkatli olunmalı, sadece yaş ve kreatinin değerleri ile hesaplanan EGFR ile birlikte değerlendirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim