Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Trombinli Hızlı Pıhtılaştırıcı Jelli Tüplerin Kullanımı
Aram Aslan, Gökçe Aktaş, Ömer Emecen, Hale Aral, Murat Usta, Berrin Berçik İnal, Pınar Tonbaklar Bilgi, Güvenç Güvenen
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: RST, SST, preanalitik, pıhtılaşma, interferans, hemoliz

Amaç: Acil serviste, kısa sürede pıhtılaşmayı sağlayan trombin içeren (RST) ve daha önceden kullanmakta olduğumuz pıhtı aktivatörlü jelli tüplerden (SST II Advance) elde edilen serum örneklerinde test sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Hastalardan aynı zamanda iki farklı tüpe (RST ve SST II Advance) kan alındı. Üreticinin önerdiği şekilde RST tüpler 5-6 kez alt-üst edilip 5 dakika bekletilerek, SST II Advance tüpler ise 5-6 kez alt-üst edilip 30 dakika bekletilerek santrifüj edildi (1600xg'de 10 dakika). 48 hastanın serum örneklerinde, glukoz, üre, amilaz, kalsiyum, sodyum, potasyum düzeyleri ikişer kez çalışıldı.

Bulgular: Kolmogrov Smirnov testi ile grup dağılımı normal olan üre, kalsiyum ve potasyum sonuçları için paired sample t testi uygulandı (sırasıyla p=0.175, p<0.001, p=0.165); grup dağılımı normal olmayan glukoz, amilaz ve sodyuma Wilcoxon-Signed-Rank testi uygulandı (sırasıyla p<0.001, p=0.635, p=0.248). Glukoz ve kalsiyum parametreleri arasında anlamlı farklılık saptandı ve bu parametreler için rst>sst ve sst>rst olan değerler ayrı ayrı kategorize edildi. Bu farkların anlamlılığı için Mann-Whitney U testi yapıldı ve glukoz ve kalsiyum için anlamlılık sırasıyla p=0.909, p=0.066 idi. Üre, amilaz, sodyum ve potasyum parametrelerinde ise anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Glukoz ve kalsiyum için paired t testinde fark olmasına rağmen, bu fark sistematik değildi. Kısa pıhtılaşma zamanı ve az hemoliz düşünüldüğünde RST tüpleri avantajlı görülmektedir. Bu tüplerin seçimi maliyet analizi değerlendirmeleri de göz önünde bulundurularak önerilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim