EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yüksek Duyarlıklı C-reaktif Proteini Akılcı Kullanıyor muyuz?
Özben Özden Işıklar1, Güneş Başol2, Burcu Barutçuoğlu2, Erkin Bozdemir2, Ceyda Kabaroğlu2, Zuhal Parıldar2, Işıl Mutaf2, Dilek Özmen2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: C-reaktif protein, yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, kardiyovasküler risk

Amaç: Kronik, düşü k dereceli inflamasyonun ateroskleroz gelişiminin önemli bir bileşeni olduğunun gösterilmesinden sonra, C-reaktif protein (CRP) aterosklerotik damar hastalığı riskinin belirlenmesinde diğer risk faktörleriyle birlikte kullanılmaya başlanmıştır, ayrıca aterosklerotik damar hastalığı prognozunun saptanmasında uygulama alanı bulmuştur. CRP'nin vasküler amaçlı kullanımı saptama sınırı 0.3 mg/L'den düşük olan yüksek duyarlıklı CRP (hs-CRP) ölçüm yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler yüksek duyarlıklı olmayan (YDO) yöntemlere göre daha pahalı olduğundan YDO yöntemler ile ölçülebilen CRP değerlerinin belirlenmesinde tercih edilmemelidir. Bu retrospektif çalışmada, hs-CRP'nin etkin ölçüm aralığındaki kullanım oranının belirlenerek, ekonomik açıdan irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Bilim Dalı Laboratuvarının 2003- 2006 yılları arasındaki hs-CRP ölçülen olgu sonuçları değerlendirildi. Bu dönemde kullanılan YDO yöntemlerin saptama sınırlarına göre hs-CRP sonuçlarının dağılımı belirlendi.

Bulgular: Dört yıllık süreçte hs-CRP ölçümü yapılan toplam 8673 adet hasta örneğinin, 5927'sinin (%68.34) 5 mg/L'nin altında, 2746'sının (%31.66) 5 mg/L ve üzerinde değere sahip olduğu görüldü. Bu oranların yıllar arasında anlamlı farklılık göstermediği saptandı (p>0.050). 2006 ikinci yarısında kullanılan CRP kitinin 1 mg/L olan saptama sınırının üzerindeki hs-CRP örnek oranının %75.53 olduğu belirlendi. hs-CRP istem sayılarının dört yıl süresince artış gösterdiği görüldü (sırayla 1024, 1246, 2796,3607 test).

Sonuç: hs-CRP istemi yapılan örneklerin önemli bir kısmının YDO yöntemler ile ölçülebilecek konsantrasyonlara sahip olmasına rağmen, test fiyatı 10 kat fazla olan (Bütçe uygulama talimatı; turbidimetrik CRP, mikro CRP) yüksek duyarlıklı yöntemin kullanılmasının ekonomik kayıba neden olduğu sonucuna varıldı. Önce YDO yöntem kullanılmasının ve saptama sınırının altındaki konsantrasyonlarda hs-CRP ölçümüne başvurulmasının daha ekonomik olacağı sonucuna varıldı. YDO yöntemlerinin saptama sınırlarının 1 mg/L gibi değerlere düşürülerek duyarlılıklarının yükseltilmesi, iki basamaklı ölçüm gerekliliği düşüncesini daha da kuvvetlendirmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim