EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-087
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabet Hastalarında Depresyon ve Öfke Yönetiminin Leptin Düzeyleri ve Glisemik Kontrol İle İlişkisi
Emel Altekin1, Sezer Uysal1, Şule Özden Topkaya2, Can Cimilli2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Leptin, Tip 2 diyabet, depresyon, öfke, anksiyete

Amaç: Tip 2 diyabet hastalarında le ptin düzeyleri ve glisemik kontrol deresyon anksiyete gelişimi ve öfke denetimi arasında ilişki olup olmadığını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Tip 2 diyabet hastası olan 40 kişi çalışmaya dahil edildi. Serum leptin ve HbA1c düzeyleri ölçüldü. Psikolojik değerlendirme sonuçları Beck Depresyon Envanteri, Spielberger-Sürekli Öfke Ölçeği ve Sürekli Kaygı Ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Anksiyete ve depresyon skorları ile leptin düzeyleri ve glisemik kontrol arasında ilişki gözlenmedi. Yüksek öfke altgrubunda olan hastaların leptin değerleri, düşük öfke grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.035). Ayrıca depresyonu olan hasta grubunda, diyabete eşlik eden kronik somatik hastalıklar, daha fazla gözlendi (p=0.031).

Sonuç: Diabetli hastalarda, leptin düzeylerinde öfke subgruplarında gözlenen farklılık öfkeli kişilik yapısı ve stresin sempatik sinir sistemi, nöroendokrin sistem gibi fizyolojik regulasyonun sağlanmasında önemli rolü olan sistemler üzerine olan etkisinin bir sonucu olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim