Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hepatit B Virus İle İnfekte Hastalarda Viral Yük İle Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Arasındaki İlişki
Selçuk Kaya1, Recep Sütçü2, Emel Sesli Çetin1, Nigar Yılmaz2, Salih Arıkan1, Buket Cicioğlu Arıdoğan1, Namık Delibaş2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Hepatit B virus (HBV), viral yük, lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler

Amaç: Bu çalışmada, hepatit B virus (HBV) ile infekte hastalarda viral yük ile antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonu (LPO) arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: HBV enfeksiyonunun serolojik ve moleküler belirteçlerine sahip, antiviral tedavi almamış, 26'sı erkek ve 24'ü kadın 50 kişi hasta grubu olarak çalışmaya alınıp, viral yüklerine göre alt gruplara ayrıldı. Çalışmada kontrol grubu HBV enfeksiyonu olmayan ve daha önce de geçirmemiş, antiviral tedavi almamış 20'si erkek ve 20'si kadın 40 kişi sağlıklı gönüllüden oluşturuldu. Tüm hasta gruplarında ve kontrol gruplarında eritrosit katalaz (CAT), süperoksid dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSHPx) aktiviteleri ile serum malondialdehid (MDA) düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: HBV'lu hasta gruplarında SOD 1060.75 U/g Hb, GSH-Px 17.95 U/g Hb, CAT 15.81 kU/g Hb, MDA 0.91 nmol/ml ortalama değerleri elde edilirken, kontrol grubunda SOD 1334.54 U/g Hb, GSH-Px 77.12 U/g Hb, CAT 21.31 kU/g Hb, MDA 0.20 nmol/ml değerleri elde edilmiştir. HBV'lu hasta gruplarında kontrol grubuna göre GSH-Px ve CAT aktivitelerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmış, SOD aktivitesinde ise bir azalma gözlenmekle beraber bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca MDA seviyelerinde kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Viral yüklerine göre alt gruplar arasında eritrosit SOD, GSH-Px, CAT aktiviteleri ve serum MDA seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. İstatistiksel değerlendirme, Windows SPSS 12.0 programında Mann Whitney U, t test, chi quare ve Kruskal-Wallis H yöntemleri kullanılarak yapıldı ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

Sonuç: Sonuç olarak, bizim bulgularımız HBV ile infekte hastalarda bazı antioksidan enzim aktivitelerinde düşme ile lipid peroksidasyonunun göstergesi olan MDA seviyelerinde bir artış olduğunu, fakat bu değişikliklerin hastalardaki viral yük ile ilişkilendirilemeyeceğini göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim