Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-057
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yenidoğan Ratlarda Nikotin İle Oluşturulan Miyokardiyal Hasarın Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Figen Narin1, Selda Yavaşcan2, Nazmi Narin2, Hülya Akgün3, Ali Baykan2, Kazım Üzüm2, Recep Saraymen1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Nikotin, myokardiyal hasar, oksidan, antioksidan

Amaç: Çalışmada maternal nikotin kullanımı sonucu yavrularda oluşan miyokardiyal hasarı biyokimyasal ve patolojik parametreler kullanarak araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma ratlar üzerinde yapıldı. Ratlar üç gruba ayrıldı. Birinci grup: Yüksek doz nikotin uygulanan grup, İkinci grup: Düşük doz nikotin uygulanan grup ve kontrol grubu. Grup I'deki ratlara 6 mg/kg/gün, grup 2' deki ratlara 1 mg/kg/gün dozunda nikotin uygulandı. Belirtilen dozlarda nikotin dört hafta uygulandıktan sonra ratlar çiftleştirildi. Ratlara gebelik ve laktasyon süresi boyunca toplam 11 hafta nikotin uygulandı.

Uygulama süresinin sonunda plazma malondialdehit ve nitrik oksit düzeyleri ile, glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz aktiviteleri ölçüldü. Deney hayvanları sakrifiye edildikten sonra miyokardiyal malondialdehit, nitrikoksit, glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz düzeyleri çalışıldı ve histopatolojik olarak miyokard dokusu Hemotoksilen-Eozin boyama ile değerlendirildi. Tüm istatistiksel analizler SPSS 10.0 paket programı kullanılarak yapıldı. İstatistiksel analizlerde P<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Sadece nikotin verilen her iki grupta da plazma ve doku malondialdehit ile doku nitrikoksit değerlerinde artma, miyokardiyal glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz değerlerinde azalma ve histopatolojik olarak miyokard liflerinde şişme, interstisyel ödem, disorganizasyon ve nekrozdan oluşan ağır kardiyomiyopati tespit edildi.

Sonuç: Nikotine bağlı miyokardiyal hasarın patogenezinde miyokardiyal antioksidan enzimlerde azalma, serbest radikallerde ve lipid peroksidasyon ürünlerinde artmanın rol oynayabileceği sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim