EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 101-108
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Oral Glukoz Tolerans Testi Esnasında Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum ve Parathormon Düzey Değişikliklerinin Araştırılması
Giray Bozkaya, Ayşen Lale, Tuba Orhan, Baysal Karaca
Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Kalsiyum, fosfor, magnezyum, insülin, oral glukoz yüklemesi

Amaç: Gluk oz alımının serum ve idrarda bazı elektrolitlerin düzeylerinde değişiklik yaptığı daha önceki çalışmalarda belirtilmiştir. Karbonhidrat alımını takiben idrarda görülen en önemli değişiklik kalsiyum seviyesinin artışı olup bunun sebebinin, alınan glukoz ile indüklenmiş plazma insülin seviyesindeki yükselme olduğu bildirilmiştir. Bunların yanı sıra parathormon düzeyinin bu değişiklikler esnasında nasıl dalgalanma gösterdiği merak konusudur. Bu çalışmada, oral glukoz tolerans testi sonrası plazma ve idrarda görülen kemik metabolizması ile ilgili elektrolit değişikliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 21-64 arasında değişen sağlıklı 18 erkek dahil edildi. Tüm vakalardan açlık ve 75 gram oral glukoz yüklemesinin ardından 15, 30, 45, 60, 90, 120 ve 180. dakikalarda venöz kan örnekleri alındı. Plazma örneklerinden; glukoz, kalsiyum, fosfor, magnezyum, kreatinin, insülin ve parathormon çalışıldı. Eş zamanlı alınan spot idrar örneklerinden ise kalsiyum, fosfor, magnezyum ve kreatinin düzeyleri tespit edildi. Glukoz yüklemesinin ardından 15, 30, 45, 60, 90, 120 ve 180. dakikalarda elde edilen değerleri bazal değerlerle karşılaştırmak amacıyla SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak Wilcoxon testi ile istatistiksel değerlendirme yapıldı.

Bulgular ve Sonuç: Oral glukoz yüklemesi sonrası üç saatlik süre içinde plazma kalsiyum seviyesinde 45. dakikada bazal seviyeye göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan (p>0.05) bir yükselmenin ardından düşüş, idrar kalsiyum/kreatinin oranında 90. dakikada maksimuma ulaşan bir yükseliş tespit edildi. Plazma fosfor düzeyindeki düşüşe paralel olarak, idrar fosfor oranında da düşüş vardı. Plazma magnezyum seviyesinde 60 dakikaya kadar anlamlı bir düşüş tespit edildi (p<0.05). İdrar magnezyum/ kreatinin düzeyi ise 30. dakikaya kadar düştükten sonra yükselmeye başladı. Parathormon düzeylerine bakıldığında, ilk 15 dakikadaki düşüş sonrası, plazma glukoz ve insülin düzeylerinde izlenen pik benzeri bir yükselme gözlendi. Glukoz alımını takiben görülen kalsiyum, fosfor ve magnezyum düzeyindeki değişikliklerin, sinyal yolaklarında aldıkları ikinci mesajcı görevlerine bağlı olabileceği düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim