EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-109
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kimyasal ve mikroskobik idrar tahlilinde tutarsızlık: Laboratuvar perspektifinden bakış
Bayram Şen, Medeni Arpa
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İdrar tahlili, kimyasal inceleme, mikroskobik inceleme, laboratuvar personeli
DOI: 10.56615/tkbd.2023.13

Amaç: İdrarın kimyasal ve mikroskobik inceleme sonuçları arasındaki tutarsızlık, sonuçların yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada laboratuvar personelinin kimyasal ve mikroskobik idrar tetkik sonuçları arasındaki tutarlılığa etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Üçüncü basamak bir hastanenin merkez ve uzaktan gözetimli laboratuvarının 2019-2020 yılları arasındaki tam idrar tetkiki sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Kimyasal ve mikroskobik idrar incelemesi arasındaki tutarlılık ve laboratuvar personelinin bu uyum üzerindeki etkisi, Spearman korelasyon analizi ve Kappa uyum analizi ile incelenmiştir.

Bulgular: Merkez laboratuvar, eritrosit sayısı ile kan ve lökosit sayısı ile lökosit esteraz arasında daha yüksek tutarlılık düzeyine sahipti. Ek olarak 30'dan fazla maya hücresi varlığının, gözetimli laboratuvarda kan ve eritrosit sayıları arasındaki tutarlılığı önemli ölçüde azalttığını belirledik. Gözetimli ve merkez laboratuvar için maya hücresi sayısı kontrol edildiğinde eritrosit sayısı ile kan arasındaki korelasyonun arttığı görüldü.

Sonuç: Laboratuvar personeli otomatize idrar analizi kimyasal ve mikroskobik inceleme sonuçları arasındaki tutarlılığı önemli ölçüde etkilemektedir. Sonuçların güvenilirliği için laboratuvar personelinin gereksiz iş yükünün azaltılması ve spesifik testlere harcayacakları sürenin arttırılması gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim