EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-093
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Helicobacter Pylori Varlığı ile Serum Neopterin Seviyeleri Arasındaki İlişki
Yakup Dülgeroğlu1, Gökhan Bilgehan2
1Kulu State Hospital, Medical Biochemistry, Konya, Türkiye
2Bozkır State Hospital, Internal Medicine, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori; Neopterin; Gastrit
DOI: 10.56615/tkbd.2023.11

Amaç: Bu çalışma ile hücresel immünite ve oksidatif stres belirteci olarak kabul edilen neopterin serum seviyelerinin hem inflamasyona hem de oksidatif stres artışına neden olan Helicobacter pylori (H. pylori) varlığı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 53 kronik gastritli hasta ve 14 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucuna göre kronik gastritli hastalar H. pylori pozitif (n=24) ve H. pylori negatif (n=29) olarak iki gruba ayrılmıştır. Neopterin ölçümleri HPLC cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Serum neopterin seviyelerinin gruplar arasında farklı olup olmadığı ve neopterin ile H. pylori sayısı, inflamasyonun derecesi ve aktivitesinin ilişkili olup olmadığı uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Serum neopterin düzeyi H. pylori pozitif olan kronik gastritli hasta grubunda daha yüksek olsa da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (P=0.369). Serum neopterin seviyeleri ile H. pylori sayısı, inflamasyonun derecesi ve aktivitesi arasında bir korelasyon tespit edilmemiştir (P>0.05).

Sonuç: Serum neopterin seviyeleri H. Pylori pozitif ya da negatif olan kronik gastritli hastalarda sağlıklı kontrollere kıyasla değişmemektedir. Neopterin düzeylerinin H. pylori pozitifliğinin ya da kronik gastritin bir belirteci olarak kullanılamayacağı düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim