EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-033
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CK-MB Aktivite ve Kütle Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ahmet Burak Gürpınar1, Zafer Yönden2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, ORDU, Türkiye
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, ADANA, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yöntem karşılaştırma, CKMB enzim aktivite, CKMB kütle, Akut koroner sendrom
DOI: 10.56615/tkbd.2023.04

Amaç: Bu çalışmada, Akut miyokard infarktüsü (AMI) tanısında laboratuvar belirteçlerinden birisi olan CK-MB parametresinin ölçümü için kullanılan aktivite yöntemi ile kütle yöntemlerinin analitik performansları ve tanısal yeterlilikleri değerlendirildi. Ayrıca serum ve plazma örneklerinde CK-MB sonuçları arasında fark olup olmadığı incelendi.

Gereç ve Yöntem: Yöntemlerin analitik performansların belirlenmesi için geri kazanım, interferans, yöntem karşılaştırma ve tekrarlanabilirlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca serum ve plazma örneklerinde ölçülen CK-MB sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Deney-içi ve deneyler-arası tekrarlanabilirlik sonuçları;her iki yöntem için patolojik düzey serum havuzlarında belirlenmiş arzu edilen %belirsizlik değerinden daha küçük bulunurken, normal düzey serum havuzu için ise, kütle yönteminde belirlenmiş arzu edilen %belirsizlik değerinden düşük, aktivite yönteminde daha yüksek bulundu.Kütle yönteminde%92.5, aktivite yönteminde ise %92.9 geri kazanım tespit edildi. Yöntemler arasında korelasyon katsayısı (r) 0.976 olarak bulundu. CK-MB aktivite için hem duyarlılık hem de özgüllük değeri %90, eğri altında kalan alan (AUC) ise 0.939 olarak bulundu. CK-MB kütle için hem duyarlılık hem de özgüllük değeri %95, AUC ise 0.980 olarak bulundu. Her iki yöntem için patolojik düzeyde plazma ve serum değerleri arasında anlamlı fark görülmedi. Normal düzeyler için, CK-MB aktivite yöntemiyle ölçülen plazma örnekleri serum örneklerinden daha düşük bulunurken (p=0.0039), kütle yönteminde plazma örnekleri serum örneklerinden daha yüksek bulundu (p=0.0078).

Sonuç: CK-MB ölçümüne ait kütle ve aktivite yöntemlerinin analitik performansları ve tanısal yeterliliklerinin birbiri ile uyumlu olduğu bulundu. Serum ve plazma örneklerinde, patolojik seviyedeki CK-MB değerlerinde her iki yöntemle ölçülen sonuçların birbiriyle uyumlu olduğu, ancak normal düzeyde birbirinden farklı olduğu bulundu.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim