EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
COVID-19 Hastalarında Serum Glipikan-3 ve Interlökin-6 Düzeyleri
Ayşe Basmakcı1, Esra Gürdl2, Ayşe Selcen Pala3, Orkide Kutlu3, Mine Adaş3, Mustafa Şahi4, Fatih İncirku6, Çiğdem Arabacı5, Okan Dikker6
1Beykoz Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
4Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Çorum, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Glipikan-3, IL-6, COVID-19
DOI: 10.56615/tkbd.2023.02

Amaç: COVID-19 tanılı hastalarda glipikan-3 düzeylerini belirlemeyi, bu değerleri sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı; ayrıca glipikan-3 düzeylerinin interlökin-6 (IL-6) dahil inflamatuar belirteçlerle ilişkisini ve hastalık patogenezindeki rolünü belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 88 olgu (58 hasta ve 30 kontrol) dahil edildi. Olguların tıbbi öyküsü ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Serum glipikan-3 ve IL-6 seviyeleri Enzim-bağlı immünosorbent ölçüm yöntemi ile analiz edildi.

Bulgular: Alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), C-reaktif protein (CRP), D-dimer, ferritin, laktat dehidrojenaz (LDH) ve IL-6 seviyeleri COVID-19 hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek bulunurken, glipikan-3 seviyeleri hasta grubunda anlamlı derecede daha düşüktü (p <0,001). Glipikan-3 seviyeleri, serum AST, CRP, ferritin, IL-6 ve LDH seviyeleri ile anlamlı ve ters korelasyon gösterdi (p<0.05).

Sonuç: COVID-19 hastalarında glipikan-3 düzeylerinin daha düşük olduğunu bulduk. Ek olarak, serum glipikan-3 seviyeleri, CRP ve IL-6 seviyeleri ile ters ilişkilidir. Glipikan-3' ü hedeflemek, COVID-19'un patofizyolojisini anlamada faydalı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim