Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-062
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hipogonad Hastalarda Lipid Profili ve Oksidatif Stres Markerlarının Tedavi ile Değişimi
Kenan Güçlü1, Fahri Bayram2, Gülden Başkol3, Osman Başpınar4, Aydoğan Aydoğdu5
1Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kırşehir, Türkiye
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Kayseri, Türkiye
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kayseri, Türkiye
4Kayseri Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Kayseri, Türkiye
5Gülhane Training and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hipogonadizm, oksidatif stres, gonadotropin
DOI: 10.56615/tkbd.2022.07

Amaç: İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm (İHH) hastalarında kardiyovasküler riski artıran oksidatif stres ve dislipidemi varlığını ve gonadotropin replasman tedavisinin bu parametreler üzerindeki etkisini araştırmak.

Materyal ve Metod: Çalışmamız faz IV, randomize olmayan, vaka kontrollü bir çalışmaydı. Çalışmaya, İHH tanılı erkek hastalar (n=30) ile benzer yaş ve vücut kitle indeksine (VKİ) sahip sağlıklı kontrol grubu (n=20) dahil edildi. Oksidatif stres belirteçleri, lipidler ve apolipoprotein seviyeleri, gonadotropin tedavisinden önce ve sonra ölçüldü ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Tedavi sonrası yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), ileri oksidasyon protein ürünleri (AOPP), malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) seviyelerinde dramatik bir düşüş görülürken tiyol seviyesinde önemli bir artış tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Elde edilen veriler hipogonadizm olgularında dislipidemi varlığına ve oksidatif stres artışına işaret etmiştir ve gonadotropin tedavisinin bu hastaların oksidatif stresini azalttığını ve lipid profilini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim