Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-045
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kritik COVID-19 Hasta PrognozununDeğerlendirilmesinde Akut FazProteinlerinin Önemi
Rasime Derya Güleç1, Fatma Demet Arslan2, Taner Çalışkan3, Nimet Şenoğlu4 Nisel Yılmaz5
1Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Doku Tipleme, İzmir, Türkiye
2Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon, İzmir, Türkiye
4Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon, İzmir, Türkiye
5Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut faz proteinleri; COVID-19; mekanik ventilasyon; mortalite
DOI: 10.56615/tkbd.2022.05

Amaç: Yoğun bakım ünitesine ilk kabulde kötü prognoz riskine sahip COVID-19 hastalarını belirlemenin çeşitli tanısal zorlukları vardır. Karaciğer tarafından sentezlenen akut faz proteinlerinin konsantrasyonu inflamasyon ve enfeksiyonu takiben serumda artar veya azalır. Bu çalışmada, kritik COVID-19 hastalarında akut faz proteinlerinin prediktif değerini belirleme ve yoğun bakım ünitesinde mortalite riskini öngörmede inflamatuar belirteçlerin etkinliğini değerlendirme amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışma yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kritik COVID-19 hastalarında yapıldı. Çalışmaya yoğun bakım ünitesine kabulün ilk 24 saatinde ARDS ve/veya çoklu organ disfonksiyonu olan 123 hasta dahil edildi. Yoğun bakım ünitesindeki 28 günün sonunda sağ kalan (n=54) ve ölen (n=69) hasta grupları veya invaziv mekanik ventilasyon (n=83) uygulanan ve uygulanmayan (n =40) hasta grupları oluşturuldu. Gruplar arasında akut faz proteinleri olan serum amiloid A, C-reaktif protein, albümin ve prealbüminin yoğun bakım ünitesine kabulün ilk 24 saat içerisindeki değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Albümin ve prealbümin düzeyleri ölen (sırasıyla p=0.011, p<0.001) ve mekanik ventilasyon uygulanan (sırasıyla p=0.010, p=0.006) hastalarda anlamlı olarak azaldı. Mekanik ventilasyonlu hastalarda serum amiloid A düzeyleri anlamlı olarak arttı (p=0.022).

Sonuç: Yoğun bakım ünitesine kabul sırasında düşük prealbümin ve albümin seviyeleri ve yüksek serum amiloid A seviyeleri, hastalık şiddeti ve mortalitenin prognostik bir belirteci olarak kullanılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim