Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bakteriyel sepsiste intrasellüler ve ekstrasellüler tiyol/disülfit homeostazisi
Gamze Avcıoğlu1, Yavuz Otal2, Özcan Erel3
1Karadeniz Ereğli State Hospital, Medical Biochemistry, Zonguldak, Türkiye
2Ankara City Hospital, Emergency Medicine, Ankara, Türkiye
3Ankara City Hospital, Medical Biochemistry, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: sepsis; redükte glutatyon; tiyoller; oksidatif stres
DOI: 10.56615/tkbd.2022.01

Amaç: Bakteriyel sepsis (BS) patogenezinde birçok mediatör ve biyobelirteç rol oynamakta olup tam olarak aydınlatılamamıştır. Çalışmanın amacı oksidatif stresin BS patogenezine katkısını değerlendirmek için BS'de hücre içi okside glutatyon (GSSG)/indirgenmiş glutatyon (GSH) ve serum tiyol/disülfid (hücre dışı) homeostazis testlerini analiz etmektir.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya 49 hasta ve 43 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 92 kişi dahil edildi. Sepsis ve septik şok için üçüncü uluslararası konsensüs tanımlarında tanımlanan BS kriterlerinin yüksek olasılık ve pozitif kan kültürü olan olgular çalışmaya dahil edildi. Kan örnekleri, hücre içi ve hücre dışı tiyol/disülfid homeostazis testleri için kullanıldı.

Bulgular: BS ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, BS grubunda GSH, total glutatyon (GSH+GSSG), disülfid, İndeks-3, nativ tiyol ve toplam tiyol düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (İndeks-3 için p<0,001 ve disülfid için p<0.05). GSSG düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı. BS grubunda yaş, CRP, PCT, WBC ve RDW, MCV, N/L ve Index-2 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05).

Sonuçlar: BS'de total tiyol ve nativ tiyol düzeyleri ile GSH ve total glutatyon düzeyleri azaldı. Bozulmuş hücre içi ve hücre dışı tiyol/disülfid homeostazisinin oksidatif stresi artırarak BS patogenezi üzerinde etkileri olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim