EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-211
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Romatoid Artritte DAS-28 Skoru ile Oksidatif Stres Belirteçleri Arasındaki İlişki
Duygu Eryavuz Onmaz1, Abdullah Sivrikaya1, Sedat Abuşoğlu1, Sema Yılmaz2, Ali Ünlü1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Romatoid Artrit; Oksidatif Stres; Enflamasyon; İskemi Modifiye Albumin; Prolidaz

Amaç: Romatoid artrit (RA) otoimmün bir hastalık olup etiyolojisi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte RA'lı hastaların sinovyal sıvılarında aşırı miktarda reaktif oksijen türevleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla sistemik enflamasyon ve oksidatif stresin RA patogenezinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bizim bu çalışmadaki amacımız RA’lı hastalarda oksidatif stres ve enflamasyonla ilişkili markırlar olan iskemi modifiye albümin (İMA), metilglioksal (MG) düzeylerini ve serum prolidaz aktivitesini (SPA) araştırmak ve bu markırlar ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişkinin aydınlatılmasına katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 RA hastası ve 50 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Serum İMA düzeyleri ve SPA spektrofotometrik yöntemle (Perkin Elmer Lambda 25 UV/Vis, US), MG düzeyleri ise kromatografik yöntemle (Thermo Ultimate 3000 Ultra-Yüksek Performanslı Likit Kromatografisi) ölçülmüştür. Hastalara ait çeşitli hematolojik ve biyokimyasal parametreler sırasıyla Beckman Coulter LH 780 ve Beckman Coulter AU 5800 (Beckman Coulter, Brea, USA) otoanalizörlerinde, Eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ise sırasıyla Alifax (Padova, Italy) ve IMMAGE 800 (Beckman Coulter, Brea, USA) cihazlarında ölçülmüştür.

Bulgular: RA grubunda serum İMA, MG düzeyleri ve SPA kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunurken, düşük düzeyde hastalık aktivitesine sahip bireylerin (DAS 28 ≤ 3.2, n=24) MG ve İMA düzeyleri orta düzeyde hastalık aktivitesine sahip bireylere (DAS-28: 3.2-5.1, n=26) göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma RA patogenezinde oksidatif stres ve enflamasyonun önemli bir rolü olduğunu, ayrıca serum İMA ve MG düzeyleri ile hastalık aktivitesi ve süresi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim