Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-152
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
INR Ölçümünde Hastabaşı Test Cihazının Rutin Koagülometrik Yöntemle Karşılaştırılması
Gülçin Erdal Şahingöz1, Nilgün Işıksaçan2, Murat Koşer3
1SBÜ Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
2SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Biyokimya, Istanbul, Türkiye
3Silivri Department of Correction State Hospital, Tıbbı Biyokimya, Istanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: hastabaşı test; INR; oral antikoagülan

Amaç: Hastabaşı testleri (HBT), tedavi süresini kısaltan, taşınması kolay olan ve laboratuvar dışı personel tarafından da kolayca uygulanabilen hızlı testlerdir. Bu çalışmada, antikoagülan kullanan hastaların parmak ucu kapiller kandan hastabaşı test cihazı (HBTC) ile çalışılan ve eşzamanlı venöz kandan koagülometrik yöntem ile çalışılan INR (Uluslararası Düzeltme Oranı) sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya oral antikoagülan (OAK) ilaç kullanan veya preoperatif hazırlık için INR izlemi yapılan 129'u kadın toplam 250 ayaktan hasta dahil edildi. Hastaların 103’ü K vitamini antagonisti (VKA) kullanıyordu (% 41.2). Kan alma bölümünde, venöz kan alınmasının ardından parmak ucundan yaklaşık 10 μl kapiller kan alındı ve laboratuar personeli tarafından HBTC (hemosense-inverness medical®) kullanılarak elektrokimyasal metod ile INR ölçümü yapıldı. Koagülometrik yöntem için yaklaşık 2 ml kan örneği sodyum sitrat içeren bir kan tüpüne alındı. Numunelerin santrifüj edilmesinden sonra, doku tromboplastini (TriniClot PT Excel S) eklendi, PT (Protrombin Zamanı) ve INR analizi Coag AMTX II-Trinity Biotech cihazı ile yapıldı. Cihazın günlük kontrolleri ölçümlerden önce yapılmış ve kontrol sonuçları beklenen aralıkta olduktan sonra örnekler çalışılmıştır.

Bulgular: Toplamda 250 hastanın venöz ve kılcal kan örneklerinin INR ölçümleri aynı anda yapıldı. Sonuçlar lineer regresyon analizi ile karşılaştırıldı ve iki yöntem arasında yüksek bir ilişki bulundu (r=0.878). Cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktu. Çalışmada, INR değerleri 2’nin altında olanlarda iyi bir korelasyon, 2 ve üzerinde olanlarda yüksek bir korelasyon görüldü.

Sonuç: HBTC, üretici firmaların tavsiyelerine uygun olarak bir kalite kontrol programının uygulanması şartıyla, acil sonuç gerektiren hastaların tedavisini düzenlemek ve kanama riskini hızlı bir şekilde değerlendirmek isteyen klinisyenler için umut verici ve ucuz bir yöntemdir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim