EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 136-143
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kalp yetmezliği olmayan yüksek ateşli hastalarda NT-proBNP düzeylerinin yüksekliği
Hacer Koç1, Özlem Çakır Madenci2, Asuman Orçun2, Nihal Yücel2, Şeymanur Sağlam3, Nurdan Papila Topal4
1Muş State Hospital, Biochemistry Laboratory, Muş, Türkiye
2Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital, Biochemistry Laboratory, İstanbul, Türkiye
3Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Infectious Disease, İstanbul, Türkiye
4Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital, Department of Cardiology, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: CRP, Ateş, NT-proBNP, Prokalsitonin, Kalp yetmezliği

Amaç: Kalp yetmezliği olmayan yüksek ateşli hastalarda NT-proBNP düzeylerini değerlendirip testin doğru istem ve yorumuna katkı sağlamayı amaçladık.

Yöntem: Çalışma grubu hastaneye ≥ 38 π C ateş nedeniyle başvuran ve ekokardiyografide kalp yetmezliği saptanmayan 31 hastadan oluşmaktadır. Hastalar enfeksiyon hastalıkları kliniğine tedavi ve ileri araştırma amaçlı yatırıldı. Kontrol grubu 31 sağlıklıdan oluşmaktadır. NT-proBNP ve PCT düzeyleri, Cobas e 601 (Roche Diagnostics, Mannheim, Almanya), tam kan sayımı Beckman Coulter LH 780 (Miami-Florida, ABD), CRP ise Siemens BN II Nephelometre (Siemens, Almanya) cihazlarında çalışıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun vücut ısı medyan (2.5-97.5 % persentil) değerleri sırasıyla 38.4 (38.0 - 39.8) ve 36.1 (36-36.6) C° bulundu (p < 0.0001). Medyan (2.5-97.5 % persentil) NT-proBNP düzeyleri hasta ve kontrol grubunda sırasıyla 240(48.3- 2637) ve 34.8(5.35-86) ng/L (p < 0.0001) bulundu. NT-proBNP düzeyleri ile vücut ısısı, CRP ve PCT arasında anlamlı düzeyde korelasyon saptandı (sırasıyla r=0.761, 0.726 ve 0.727, p’ler < 0.0001). Sekiz hastada iyilişme (en az 48 saat ateşsiz dönem) gözlendi ve ateşli dönem ve ateşsiz dönem medyan (2.5-97.5 % persentil) NT-proBNP düzeyleri sırasıyla 378.3 (80.2- 1642) ve 183 (9- 419.8) ng/L bulundu (p=0.007). Çoklu regresyon analizinde vücut ısısı, lökosit sayısı ve PCT NT-proBNP düzeyleri üzerinde etkili bulundu. (R²=0,456, F=11.987, P<0,001)

Sonuç: Normal kardiyak fonksiyona rağmen yüksek ateşli hastalarda artmış NT-proBNP düzeyleri gözlendi. Bu durum yüksek NT-proBNP düzeylerini değerlendirirken göz önüne alınmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim