EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-120
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İskemik İnmede Nitrik Oksit ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
Sibel Bilgili1, Gizem Yalçın1, Giray Bozkaya1, Nuriye Uzuncan1, Arife Erdoğan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Acil Tıp, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nitrik Oksit, C-Reaktif Protein, iskemik İnme

Amaç: Nitrik oksit (NO), kan damarlarını dilate tutarak yeterli akışı sağlayan ve serebrovasküler homeostazın korumasında önemli olabilecek maddelerden biridir. C-reaktif protein (CRP) iltihaplanma ve doku hasarının oldukça hassas bir göstergesidir. Yüksek CRP konsantrasyonlarının vasküler endotelyumun disfonksiyonu ve azalmış NO salınımı gibi etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı CRP ve NO düzeylerini araştırmak ve bu belirteçlerin iskemik inmeli hastalarda korelasyonunu görmekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 iskemik inme hastası ve 31 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. İskemik inme bilgisayarlı tomografi taraması ile ayırt edildi. Acil servise başvuruda inme semptomlarının başlamasından 24 saat içinde, herhangi bir tedavi verilmeden önce hastaların kan örnekleri alındı. Serum CRP ve NO düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama serum NO konsantrasyonu (6.52±9.52 μmol/L) kontrol grubundan (20.48±22.17 μmol/L) anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.01). Serum CRP düzeyleri (13.47±18.58 mg/L) kontrol grubundan (1.98±1.37 mg/L) anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01). NO ve CRP düzeyleri arasında anlamlı korelasyon yoktu (p>0.05).

Sonuç: Hastalarda NO düzeyleri azalmış ve CRP düzeyleri artmış olsa da, bu ikisi arasında korelasyon tespit edilemedi. Bu çalışmanın sonuçları NO'in nöroproteksiyondaki olası rolünü göstermektedir ve artmış CRP seviyeleri iskemik inme ile ilişkili olabilir. CRP ve NO arasındaki fonksiyonel etkileşimleri ve serebral iskeminin patofizyolojisine katkılarını değerlendirmek için daha fazla çalışma gereklidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim