EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-084
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Göz Tutulumu Olan Behçet Hastalığında Osteopontin Düzeyleri: Kontrollü Çalışma
Ayça Tuzcu1, Serdal Uğurlu2, Gülnur Andican3, Yılmaz Özyazgan4, Hasan Yazıcı2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Otoimmünite; Behçet hastalığı; IL-10; IL-12; Osteopontin; SLE; Uveyit

Amaç: Osteopontin (OPN), inflamatuvar ve otoimmün mekanizmalarla ilgisi bulunan bir sitokindir. Bu çalışmada, göz tutulumu olan Behçet hastalarında OPN’in rolünü değerlendirmek amaçlanmıştır. Göz tutulumu olan Behçet hastalarındaki OPN, İnterlökin-10 (IL-10) ve İnterlökin-12 (IL-12) düzeyleri, bir otoimmün hastalık olan sistemik lupus eritematozus (SLE) ve sağlıklı kontrol gruplarıyla kıyaslanmıştır.

Gereç ve Yöntem: OPN, IL-10 ve IL-12 düzeyleri, göz tutulumu olan 22 Behçet hastasında (önce üveit atağı sırasında, sonra remisyona girdiğinde olmak üzere iki defa), 18 SLE hastasında ve 18 sağlıklı bireyde ölçülmüştür.

Bulgular: OPN düzeyleri aktif ve inaktif üveyitli gruptaki Behçet ve SLE hasta gruplarında artmıştır. IL- 10 ve IL-12 düzeyleri yalnızca SLE hasta grubunda anlamlı artış göstermiştir.

Sonuç: OPN düzeyleri sağlıklı kontrollere kıyasla Behçet hastalarında artmış olsa da, aktif ve inaktif üveyit dönemleri arasında anlamlı bir fark oluşturmamıştır. Aynı şekilde aktif üveyit dönemindeki Behçet hastaları ile SLE hastaları arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Böylece, Behçet hastalığının en azından göz tutulumunda, OPN’in önemli bir sitokin olmayabileceği öne sürülebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim