EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Proteine Bağlı Olmayan Folat Düzeylerinin Anne Sütünde İncelenmesi
Fatih Yeşildal1, Esin Koç2, Taner Özgürtaş3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: anne sütü; folat; folik asit; 5-metil tetrahidrofolat; preterm doğum

Amaç: Bu çalışmanın amacı, preterm ve term doğan bebeklerin anne sütündeki folat bağlayıcı proteine (FBP) bağlı olmayan serbest haldeki folat miktarının farklı olup olmadığını ve laktasyonun ilk 28 günündeki seyrini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 9 tanesi term, 8 tanesi geç preterm ve 9 tanesi preterm doğum yapan olmak üzere toplam 26 anne dahil edildi. Annelerden kolostrum (3. gün sütü), geçiş sütü (7. gün sütü) ve olgun süt (28. gün sütü) numuneleri toplandı. Numunelerden Siemens ADVIA Centaur XP (Tarrytown, New York, ABD) otoanalizörü kullanılarak kemilüminesan teknikle folat seviyeleri ölçüldü. FBP ile ilgili olarak analiz öncesinde ayrı bir işlem yapılmadı ve yalnızca FBP’ye bağlı olmayan folat miktarı analiz edildi.

Bulgular: Her doğum grubunda 3, 7 ve 28. günlerdeki anne sütlerinde FBP’ye bağlı olmayan folat seviyelerinin anlamlı olarak farklı olduğu (p<0.001) ve kolostrumda olgun süte göre anlamlı olarak daha düşük olduğu (p<0.001) saptandı. Preterm, geç preterm ve term grupları arasında sadece 28. gün toplanan sütler arasında anlamlı fark bulundu (p=0.033) ve anne sütündeki FBP’ye bağlı olmayan folat seviyesi preterm grupta term gruba göre anlamlı olarak (p=0.039) daha yüksekti.

Sonuç: Anne sütünde FBP’ye bağlı olmayan folat konsantrasyonları, FBP’nin seyrine ters yönlü olarak, kolostrumda en düşük seviyededir ve laktasyon sürecinde zamanla artarak olgun sütte en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Preterm ve term grupları arasında 3. ve 7. gün süt örneklerinde FBP’ye bağlı olmayan folat konsantrasyonları arasında anlamlı fark olmaması nedeniyle; annede ve bebekte folat metabolizmasına ilişkin başka bir bozukluk olmadığı sürece, preterm doğan bebeklere laktasyon döneminde kolostrum ve geçiş sütünün yeterli olacağı, olgun sütten itibaren takviye gerekebileceği söylenebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim