EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-155
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Gazı ve Serum Bikarbonat Değerleri Arasındaki İlişkinin Analizi
Fatıma Betül Tuncer1, Erdem Çokluk1, Mehmet Ramazan Şekeroğlu1, Fatma Özdemir2, Meltem Boz1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kan Gazı Analizi; bikarbonat düzeyi; enzimatik yöntem

Amaç: Kan gazı ölçüm cihazında ve serumda otoanalizörle ölçülen bikarbonat (HCO3 -) değerlerini karşılaştırarak birbiri ile uyumunu araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda geçmiş 1 yıllık sürede (Eylül 2018 - 2019) 186 adet aynı hastanın eş zamanlı olarak ölçülen serum bikarbonat ve kan gazı bikarbonat değerleri retrospektif olarak değerlendirildi. Serum HCO3- düzeyi Olympus AU5800 otoanalizörü, kan HCO3- düzeyi ise Radiometer ABL800 cihazı ile çalışıldı. Serum bikarbonat sonuçları numune alımı ile sonuç verme zamanı arasında geçen süreye göre 0-60, 61-120 ve >120 dakika olarak üç gruba ayrıldı.

Bulgular: Her iki yöntemle bulunan [kan HCO3 - serum HCO3 -] arası fark ortalaması; 0-60, 61-120 ve >120 dakika için sırasıyla 0,13±7,6; 0,92±7,6; 1,6±5,4 mmol/L idi. Literatüre göre birey içi değişkenlik katsayılarından elde edilen maksimum izin verilen hata 0,46 mmol/L olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, çalışmamızda 0-60 dakika arasında çalışılan numunelerin iki yöntem arası farkının ortalaması 0,46 mmol/L den düşükken; diğer grupların iki yöntem arası fark ortalamaları 0,46 mmol/L den daha yüksek bulundu. Ayrıca serum bikarbonat düzeyleri için % Bias=8,52, Total % CV=10,27 ve total analitik hata (TAH)=25,47 olarak bulundu.

Sonuç: Serum HCO3 - düzeyi 0-60 dakika aralığında ölçüldüyse iki yöntemin birbirinin alternatifi olarak kabul edilebileceği, daha uzun süre bekleyen numunelerde ise birbirinin alternatifi olarak değerlendirilmesinin hatalara neden olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca optimum şartlarda çalışılsa bile serum bikarbonat düzeyi sonuçları değerlendirilirken laboratuvarın TAH değerinin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim