EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-102
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tiroid Fonksiyon Testlerinde Sirkadiyen Ritim Analizi
Belkız Öngen İpek, Mustafa Erinç Sitar
Maltepe Universitesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: fT4; preanalitik evre; sirkadiyen ritim; TSH

Amaç: Tiroid hormon testleri sirkadiyen ritim göstermektedir. Bu çalışmada görünürde sağlıklı ve tiroid hormon replasmanı alan hipotiroidi tanılı hastalarda aynı gün içerisinde sabah, öğle ve öğleden sonra alınan örneklerde çalışılan Tiroid Stimulan Hormon (TSH) ve serbest T4 (fT4) test sonuçlarının değişimi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya görünürde sağlıklı gönüllüler (n=10) ve hipotiroidi tanısı ile replasman tedavisi alan (n=10) hastalar dâhil edilmiş ve her kişiden aynı gün içinde üçer defa kan alınmıştır. Örnekler, flebotomi zamanı esas alınarak sabah 8.00-9.00 arasında toplananlar “Grup A”, öğlen 11.00- 12.00 arasında toplananlar “Grup B” ve öğleden sonra 15.00-16.00 saatleri arasında toplananlar “Grup C” olarak adlandırılmıştır. Serum TSH ve fT4 düzeyleri, Roche Hitachi e170 cihazında immunoassay yöntem ile çalışılmıştır.

Bulgular: Görünürde sağlıklı kişilerde TSH testinin Grup A ile Grup B değişimi %29,9, Grup A ile Grup C değişimi %32,2 ve Grup B ile Grup C değişimi %10,6 bulundu. Görünürde sağlıklı kişilerde fT4 testinin değişimi tüm gruplarda %10’un altında bulundu. Replasman tedavisi alan kişilerde TSH testinin Grup A ile Grup B değişimi %27,4, Grup A ile Grup C değişimi %30,2 ve Grup B ile Grup C değişimi %10,1; replasman tedavili kişilerde fT4 testinin değişimi ise sadece Grup A ile B arasında %10’un üzerinde %13 bulundu.

Sonuç: Tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde en sık kullanılan test olan TSH, gün içerisinde sirkadiyen ritim göstermekte ve hastadan örneğin alındığı saat önem arz etmektedir. TSH testinin sabah saat 8.00-9.00’da alınan örneklerin sonucunun daha yüksek olduğu ancak fT4 sonuçlarının saatler arasında klinik olarak önemli oranda değişmediği görülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim