Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dislipidemi Takibinde Referans Değişim Değerinin Kullanımı
Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
1Department of Medical Biochemistry, University of Health Sciences, Okmeydanı Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Hitit University, Erol Olcok Education and Research Hospital, Corum, Turkey
Anahtar Sözcükler: Referans değişim değeri; lipid profili; dislipidemi

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için risk belirlemede ve tedavi takibinde lipit profilinden yararlanılır. Referans değişim değeri (RCV), ardışık iki test sonucu arasındaki değişikliğin klinik önemini ifade eder ve bu değeri aşan laboratuvar test sonuçları bireyin hastalık durumu ile ilişkilidir. Çalışmamızda total kolesterol, trigliserit, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol gibi lipit profili testlerine ait referans değişim değerini (RCV) hesaplamayı ve kardiyovasküler hastalıklar için risk belirleme ve tedavi takibinde RCV'nin klinik kullanımını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İç kalite kontrol sonuçlarından analitik varyasyon katsayısı (CVA) hesaplandı. Birey içi varyasyon katsayısı (CVI) ve bireyler arası varyasyon katsayısı (CVG) değerleri Westgard’ın web sitesinden elde edildi. Herbir test için bireysellik indeksi (BI), CVI/CVG oranı ile hesaplandı. BI değeri 1’in altında olan testlerin değerlendirilmesinde %RCV esas alındı. Elde edilen verilerle %RCV=(z.21/2.[CVA2+CVI2] 1/2) formülü ile hesaplandı.

Bulgular: %RCV sonuçları; total kolesterol için %15, trigliserit için %47, HDL-kolesterol ve LDLkolesterol için %19 olarak hesaplandı. BI; kolesterol için 0,388, trigliserit için 0,608, HDL-kolesterol için 0,344 ve LDL-kolesterol için 0,382 olarak hesaplandı.

Sonuç: Literatürde lipid profili için belirtilen % RCV değerleri, çalışmamızda elde edilen sonuçlara benzerdir. Klinik pratikte, iki lipit profili test sonucu arasındaki fark %RCV’yi aştığı zaman anlamlı bir değişiklik olarak yorumlanmalıdır. KVH riski ve dislipidemi tedavisi etkinliğini değerlendirmede %RCV kullanışlı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim