EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-064
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Meme Kanserinde MDA, ZN ve GSH Düzeyleri
Tülin Ayşe Özden1, Beyhan Ömer2, Günay Saner1, Haluk Saner3, Mahmut Müslümanoğlu4, Sıtkı Tuzlalı5
1İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü Eser Element Ünitesi, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Meme kanseri, Selim Meme Hastalığı, Malondialdehid, Glutatyon, Çinko

Amaç: Meme kanseri, tüm kadınlarda, özellikle endüstriyel ülkelerdeki kadınlarda çok sık görülen kanser türüdür. Heterojen ve kompleks bir hastalık olup genetik, diet ve çevresel faktörlerden etkilenir. Bu çalışma, meme kanserinde oksidatif stres ile GSH ve/veya Zn düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını araştırmak ve selim meme hastalığını, kanser riski açısından değerlendirmek için planlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaç için, 25 meme kanserli kadının tümör ve komşu normal meme dokusu ile 14 selim meme hastalıklı kadının biopsi örneklerinde; lipid peroksidasyon göstergesi olarak malondialdehid (MDA), glutatyon (GSH) ve çinko (Zn) düzeyleri tayin edildi.

Bulgular: Bulgularımıza göre; Kanserli dokuda, normal meme dokusuna göre kıyaslandığında MDA ve GSH düzeylerinin anlamlı olarak azaldığı, buna karşılık Zn değerlerinin anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. Selim meme hastalıklı dokuda, MDA ve GSH düzeylerinin kanserli dokuya göre anlamlı olarak arttığı fakat normal dokudan düşük olduğu; buna karşılık Zn düzeylerinin ise kanserli dokudan düşük, normal dokudan yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bulgularımız selim meme hastalığının meme kanseri gelişiminde yüksek riske sahip olabileceğini düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim