EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-108
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Serum Adiponektin, ICAM-1 ve VCAM-1 Düzeyleri
Yeşim Güvenç1, Mustafa Serteser2, Ece Onur1, Fatma Taneli1, Soner Cander3, Tülay Köken4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Manisa, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya , İstanbul, Türkiye
3Afyon Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Afyon, Türkiye
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Afyon, Türkiye
Anahtar Sözcükler: adiponektin; ICAM-1; VCAM-1; eGFR; son dönem böbrek yetmezliği

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği, patogenezinde inflamasyonun yer aldığı böbrek fonksiyonlarının kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Yağ dokusundan salgılanan adiponektin anti-inflamatuar etkili bir proteindir. ICAM-1 ve VCAM-1 inflamasyonun düzenlenmesinde rol oynayan vasküler adezyon molekülleridir. Çalışmamızda son dönem böbrek yetmezliği hastalarında adiponektin, ICAM-1 ve VCAM- 1 düzeylerinin böbrek fonksiyonlarının inflamatuar klinik bir göstergesi olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya son dönem böbrek yetmezliği (eGFR <15) olan hemodiyaliz hastaları (Grup 1, n=31) ve sağlıklı bireylerden (eGFR≥90) (Grup 2, n=33) oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Serum adiponektin, VCAM-1 ve ICAM-1 düzeyleri ELISA yöntemleriyle ölçülmüştür. İstatistiksel analizde chi-square test, students-t testi, ko-varyans analizi, pearson korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular: Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında serum adiponektin, VCAM-1 ve ICAM-1 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek (sırasıyla, p=0.001, p=0.001, p=0.001) saptanmıştır. Adiponektin düzeyleri ile VCAM-1 (r =0.615, p <0.001) ve ICAM-1 düzeyleri (r =0,476, p<0.001) arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. eGFR düzeyleri ile adiponektin (r= -0.637,p <0.001), ICAM- 1(r=-0.598, p< 0.001), VCAM-1(r=-0.846, p<0.001) arasında negatif korelasyon bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda adiponektin, VCAM-1 ve ICAM-1 düzeyleri anlamlı yüksektir. eGFR düştükçe adiponektin, VCAM-1 ve ICAM-1 düzeyleri artmaktadır. Adiponektin, VCAM-1 ve ICAM-1 düzeylerindeki artışın inflamatuvar yanıta, bozulmuş böbrek klirensine ve metabolik faktörlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Ancak bu belirteçlerin klinikte yardımcı bir biyomarker olarak kullanılabilmesi için daha fazla sayıda örnekle yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim