Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-017
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Turbidimetrik Yöntemin Geçerliliği ve Güvenirliği
Şebnem Tekin Neijmann, Alev Kural, Nilgün Işıksaçan, Asuman Gedikbaşı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Metod karşılaştırma, nefelometre, turbidimetre

Amaç: Serum proteinlerinin kantitatif analizinde turbidimetrik ve nefelometrik yöntemler en sık tercih edilen yöntemlerdir. Klinik laboratuarımızda referans yöntem olan nefelometrik yöntemle serum ve idrarları çalışılan hasta örneklerinde, turbidimetrik yöntemin geçerliliği, güvenilirliği ve analitik performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Behring BN II (Siemens, Almanya) ve Architect c 16000 (Abbott, ABD) sistemlerinde 3 farklı seviyede kontrol düzeyleri okunduktan ve gerekli kalibrasyonları yapıldıktan sonra 24 saatlik idrar (n=146) ve spot idrarda mikroalbumin (n=78) düzeyleri ile serum IgA (n=24), IgM (n=24), IgG (n=24), IgE (n=74) düzeyleri çalışıldı. Her bir parametrenin regresyon katsayısı ve regresyon eşitliğine bakıldı; Standart hatası (Syx) ve intercept (a) ve slope (b) değerleri hesaplanıp regresyon eşitliği (y=a+bx) ve regresyon analizi yapılarak lineer regresyon eğrisi hesaplandı.

Bulgular: Turbidimetrik ve nefelometrik yöntem karşılaştırması Passing &Bablok'un nonparametrik metodu uygulanarak gösterildi. Çalışılan bütün parametrelerin aritmetik ortalama, median, standart sapma, ortalamanın standart hatası (Syx), korelasyon katsayıları, %95 güvenlik aralığında alt ve üst sınır değerler belirlendi. Nefelometrik yöntem ve turbidimetrik yöntem ile çalışılan 24 saatllik idrar ve spot idrarda mikroalbumin, serum IgA, IgM, IgG ve IgE sonuçlarının korelasyon katsayıları sırasıyla 0.996, 0.999, 0.991, 0.967, 0.930, 0.847'dir. 24 saatllik idrar ve spot idrarda mikroalbumin için %95 güvenlik aralığında (alt ve üst sınır) sırasıyla (0.995-0.997), (0.999-1), Ig A, M, G ve IgE için (0.976- 0.996), (0.913-0.987), (0.828-0.972) ve (0.757-0.904) olarak belirlendi. 24 saatlik idrarda mikroalbumin in intercept ve slope değerleri (-1.58, 1.07), spot idrarda mikroalbumin için (0.40, 0.92), IgA,M,G ve IgE için ise sırasıyla (-1.63, 1.2), (-0.95, 1.22), (112.83, 1.06) ve (-12.24, 1.19) olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla iki metod arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi.

Sonuç: Sonuçlarımız turbidimetrik ve nefelometrik yöntemlerin uyumlu olduğunu göstermekteydi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim