EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-119
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Mikroalbuminüri Tespitinde Spot İdrar Kullanımının Araştırılması
Evin Kocatürk, Ağgül Canik, Özkan Alataş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Mikroalbuminüri; tarama; spot idrar

Amaç: Mikroalbuminüri tespitinde 24 saatlik idrar örneklerinin toplanması ve standardizasyonu güç olduğundan tarama testi olarak spot idrar kullanımının daha uygun olabileceği düşünülmektedir. Biz de bu çalışmada mikroalbuminüri tespitinde tarama metodu olarak spot idrarın kullanılabilirliğini inceledik.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz laboratuvar bilgi sistemi verileri kullanılarak yapılan retrospektif çalışmaya, 24 saatlik idrar örneklerinde mikroalbuminüri tespit edilen ve aynı gün randomize spot idrar örneğinde albumin ve kreatinin düzeyleri belirlenen 39 erişkin hastanın verileri dahil edildi. Spot idrarda bakılan albümin sonuçları ve hesaplanan albümin/kreatinin oranları 24 saatlik idrar albumin sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: 24 saatlik idrar sonuçlarıyla hem spot idrarda bakılan albumin sonuçları hem de mg/mmol, mg/gr cinsinden hesaplanan albumin/kreatinin oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde ve pozitif yönde bir korelasyon saptandı. En yüksek tanı duyarlılığı mg/mmol cinsinden hesaplanan albümin/kreatinin oranına aitti (%69.2). Spot idrarda mg/mmol cinsinden hesaplanan albümin/kreatinin sonuçlarıyla 24 saatlik idrar sonuçları arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlendi (p=0.014).

Sonuç: 24 saatlik idrar örneklerinin toplanması ve standardizasyonu güç olduğundan mikroalbuminüri taramasında spot idrar kullanımı oldukça önemlidir. Ancak spot idrar örneklerinin alımı, kreatininin ve albumin ölçüm yöntemleri ve sonuçların değerlendirilmesi standardize edilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim