EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-090
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Koagülasyon Testlerinin Referans Aralıklarının İndirekt Belirlenmesinde Kalite Kontrol Prosedürleri Olarak Bhattacharya ve Hoffmann Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Murat Usta1, Hale Aral2, Berrin Berçik İnal2, Güvenç Güvenen3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Giresun
2S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
3Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Koagülasyon testleri; referans aralıkları; kalite kontrol

Amaç: Klinik laboratuvarlarda tüm testler için güvenilir referans aralıklarının belirlenmesi önemlidir, ancak çoğu zaman kullanışlı ve gerekli klinik veriler elde etmekte zorluk çekilir. Referans aralıklarının hasta test sonuçlarından faydalanarak indirekt belirlenmesi prosedürü herhangi bir klavuzda belirtilmemiş olmasına rağmen, yapılan birçok çalışmada referans aralıklarının indirekt olarak hesaplanabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada protrombin zamanı (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) için referans aralığının doğrulanmasında, birikmiş test verileri kullanımına dair bir model oluşturmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ameliyat öncesi cerrahi polikliniklerinden test istemi yapılan, 18-45 yaşları arasında ayaktan hastaların 2008 yılı PT (N=11.363) ve APTT (N=7.034) test sonuçları elektronik kayıtlardan elde edildi. Belli klinikler çalışma dışı bırakıldı. Testler Thromborel S ve Actin (Dade Behring, Germany) kitleri ile Sysmex CA-1500 cihazında çalışılmıştı. Her çalışma haftası için geriye dönük bir kalite kontrol prosedürü olarak Bhattacharya ve Hoffmann yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: İnternal kalite kontrol ve hasta test sonuçları arasında uyumun olmadığı haftaları belirledik ve hesaplamada bu haftalarda çalışılmış hasta test sonuçlarını dışladık. Bu iki yöntemin (Bhattacharya ve Hoffmann) duyarlılığı karşılaştırıldığında benzer olduğu görüldü. Belli kliniklerin dışlanması ve iç kalite kontrol sonuçlarının geriye dönük değerlendirmesiyle elde edilen birikmiş hasta test sonuçlarını kullanarak hesapladığımız indirekt referans aralıkları kit prospektüsündeki belirtilen aralıklarla örtüşmekteydi.

Sonuç: Birikmiş test sonuçlarını kullanarak oluşturduğumuz model, laboratuvarın referans aralıklarının teyidi ve temsil ettiği toplumda sonuçların değerlendirilmesi için uygun olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim