EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-072
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TSH Reseptör Antikoru Analizinde Manuel Ölçüm Yerine Otomatize Ölçüm Kullanılabilir mi?
Ferhat Demirci1, Barış Sağlam1, Pınar Akan1, Dilek Çımrın2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tiroid uyarıcı hormon reseptörü; metodolojik çalışma; karşılaştırmalı çalışma; Graves hastalığı

Amaç: Hipertiroidinin en sık sebebi olan Graves Hastalığı, tiroid hormonlarının aşırı üretimiyle sonuçlanan otoimmun bir hastalıktır. Graves hastalığının klinik tanısının doğrulanmasında TSH reseptör antikorları (TRAb) kilit role sahiptir. Bu antikorların değişik biyoaktiviteye sahip tipleri nedeni ile farklı ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Graves tanı kılavuzlarında önerilen yöntem, radyoimmun ölçümdür (RIA). Günümüzde manuel RIA yerine immun ölçüm temelli otomatize yöntemlerin kullanımı tartışılmaktadır. Çalışmamızda TRAb analizi için geliştirilen otomatize immun ölçüm temelli bir yöntem ile referans RIA yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 55 hastaya ait serum örnekleri Klinik Laboratuvar Standartları Enstitüsünün hasta bazlı yöntem karşılaştırma prosedürüne uygun olarak RIA ve ECLIA yöntemiyle analiz edildi. Her iki yöntemin sabit ve rastgele hata oranları belirlenerek, tıbbi karar limitlerine göre geçerlilikleri değerlendirildi.

Bulgular: RIA yönteminin toplam hata oranı (TE) 19.81 (%), ECLIA yönteminin ise RIA referans kabul edildiğinde % 41.6 toplam hata oranına sahip olduğu görüldü. Regresyon analizi sonrasında yöntemler arasında iyi düzeyde korelasyon olduğu saptandı (r: 0.8) ancak düşük düzeylerde yöntemler arası farkın daha yüksek olduğu görüldü. Borderline sonuçlar Graves hastalığı dışında bir tiroid hastalığı olarak kabul edildiğinde ECLIA yönteminin negatif prediktif değeri % 97.8, testin geçerliliği %94.3 olarak bulundu.

Sonuç: ECLIA yöntemi RIA'a göre yüksek total hata oranına rağmen tanısal geçerliliğinin, negatif prediktif değerinin yüksek olması ve manuel yöntemlere göre daha düşük rastgele hata değerlerine sahip otoanalizörde çalışabilmesinden ötürü rutin kullanımda tercih nedeni olabilir. Diğer taraftan bu yöntemin ekipman ve sarf ihtiyaçları nedeni ile maliyet açısından değerlendirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim