Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-029
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üriner Sistem Taş Hastalığı Etiyopatogenezinde Fetuin-A ve Osteopontin
Fatih Yaman1, Hülya Aybek2, Zafer Aybek3
1Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Giresun, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Denizli, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: idrar; osteopontin; fetuin

Amaç: Çalışmamızda sistemik bir kalsifikasyon inhibitörü olan Fetuin-A ve kalsifikasyon süreçlerinde önemli rol oynayan osteopontinin üriner sistem taş hastalığının patogenezindeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Üriner sitem taş hastalığı tanısı almış 111 hasta ile 66 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Tüm bireylerin serum ve idrar kalsiyum, fosfor, magnezyum, ürik asit, kreatinin ve idrar oksalat, sitrat, fetuin-A, osteopontin ve glikozaminoglikan düzeyleri çalışıldı. Taş elde edilebilen hastaların taş analizleri yapıldı.

Bulgular: İdrar osteopontin düzeyleri hasta grubunda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulunurken, idrar fetuin-A düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Hasta grubunda, idrar oksalat ve kalsiyum düzeyleri yüksek, idrar sitrat düzeyleri ve glikozaminoglikan /kreatinin oranı düşük bulundu. Fetuin-A düzeyleri idrar kalsiyum, magnezyum, fosfor, ürik asit, oksalat, sitrat ve GAG düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon gözlenmezken osteopontin ile idrar magnezyum düzeyi arasında zayıf derecede pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.

Sonuç: Üriner sistem taş hastalığının tanı ve takibinde osteopontin ve Fetuin A'nın kullanılması için yeni çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim